nieuws

Overplaatsing uit voorzorg

Arbeidsrecht

Overplaatsing uit voorzorg

Onze zorginstelling verpleegt geestelijk gehandicapten. Onder hen komt ook agressie voor. Wij willen het om die reden niet voor onze verantwoording nemen dat een werkneemster tijdens haar zwangerschap op haar eigen afdeling blijft. Ze weigert echter om tijdelijk een andere taak te gaan vervullen. Wat nu?

Deze werkgever zit in een lastig parket. De werkneemster stelt zich resoluut op, vanwege de
loyaliteit die ze voelt met haar patiënten. De zaak op de spits drijven is weinig aanlokkelijk, want iedere goede kracht is er een. Aan de andere kant zegt deze werkgever heel terecht dat hij een verantwoordelijkheid heeft: de zorgverplichting van artikel 7:658 BW. Dat artikel verplicht de werkgever om maatregelen te treffen en/of aanwijzingen te geven die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn taken schade lijdt. Lid 2 van dit artikel maakt de werkgever aansprakelijk jegens de werknemer voor eventuele schade, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichting is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ van de werknemer.
Gezien dit artikel, en gelet op wat de vragensteller ons verder over de omstandigheden ter plaatse vertelde, hebben we geadviseerd om voet bij stuk te houden en de werkneemster te verplichten om in te stemmen met overplaatsing, voor de tijd van haar zwangerschap. Dat moet hij ook schriftelijk vastleggen. Stel dat ze het zelfs na zo’n vastlegging, en ondanks waarschuwingen, zou blijven vertikken om van haar afdeling weg te blijven en er overkomt haar iets, dan kan de werkgever stellen dat ze bewust roekeloos gehandeld heeft.
Nu is voorkomen natuurlijk beter dan jezelf indekken. Het belangrijkste is dat deze werkneemster ervan overtuigd raakt dat ze zich vergist. Maar ook wat dat betreft kan het geen kwaad om je als werkgever juridisch strikt op te stellen. Blijf op haar inpraten en wind er geen doekjes om dat de gevolgen van eigenwijsheid voor haar eigen rekening gaan komen. En zegt u er dan maar even niet bij dat een eventuele procedure hierover weleens erg ingewikkeld en tijdrovend zou kunnen worden.

Reageer op dit artikel