nieuws

Ontslag wegens foute ziekmelding, mag dat?

Arbeidsrecht

Ontslag wegens foute ziekmelding, mag dat?

Een werknemer ontslaan omdat die zich niet volgens de regels ziek meldt. Kan dat?

De werkgever wil een werknemer ontslaan omdat hij zich niet volgens de procedure ziek meldt. De wijze waarop een ziekmelding dient te geschieden is vastgelegd in het personeelshandboek. Daarnaast staat in de arbeidsovereenkomst dat de werknemer verplicht is de werkgever van zijn ziekmelding op de hoogte te stellen. Omdat de werknemer zich niet houdt aan ziekmeldingsregels ontstaan problemen omdat onzeker is of hij komt of niet.

De problemen worden vooral duidelijk bij de planning van het werk. Over de problematiek is meerdere malen zowel mondeling als schriftelijk, gecommuniceerd. En de werknemer, een schilder, is bij brief te kennen gegeven dat hij zich in de toekomst aan de ziekmeldingsregels moest gaan houden. Daarna verscheen hij echter weer niet op het werk en wederom is er geen sprake van een reguliere ziekmelding, waarop hij een laatste waarschuwing ontvangt, waarbij wordt aangetekend dat de volgende keer ontslag zal volgen.

Verder moet overigens ook gezegd dat de schilder volgens zijn werkgever onvoldoende functioneert. Hij communiceert slecht en voor iemand van zijn niveau, werkt hij te traag. Daarnaast belt hij teveel tijdens het werk en verbruikt hij onnodig veel kwasten en schuurpapier. Een en ander levert wrevel op bij de collega’s van de schilder maar ook bij de klanten. Hij schijnt de kritiek niet heel serieus te nemen. Veel collega’s en leidinggevenden willen niet meer met hem samenwerken. Een verbetertraject heeft ook daarom geen zin. Aldus het schildersbedrijf.

Volgens de werknemer liggen heel andere redenen aan zijn ontslag ten grondslag. Hij heeft namelijk geweigerd akkoord te gaan met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op grond van bedrijfseconomische omstandigheden.

Verder heeft hij zich wel goed ziek gemeld, meent hij. Dat zijn werkgever de ziekmelding in eerste instantie niet heeft geaccepteerd, betekent nog niet dat de werknemer de richtlijnen op het gebied van ziek melden heeft geschonden. Daarbij komt dat het oordeel of hij ziek is, is voorbehouden aan de bedrijfsarts.

Geen functioneringsgesprek

Lastig in deze situatie is dat vanaf het moment van indiensttreding de schilder heeft nooit een functioneringsgesprek gehad. Er zijn uit die periode ook geen negatieve beoordelingen.

De kantonrechter meent dat het niet te doen is te checken of een werknemer zich aan de regels van het ziek melden heeft gehouden. Hierover kan hij dus geen uitspraak doen. Voorts acht hij het verwijt dat hij niet goed functioneert onvoldoende onderbouwd. Weliswaar is een beoordelingsformulier in het geding gebracht, maar dat formulier is niet door de werknemer medeondertekend en bij de 5 beoordelingspunten varieert de kwalificatie van de beoordeling van matig tot voldoende. De eindbeoordeling wordt gekwalificeerd als matig. Tegen het onvoldoende presteren zou kunnen pleiten dat hij eerder meer dan eens in dienst van het bedrijf is geweest en dat zou kunnen impliceren dat hij meer dan eens geschikt is bevonden het schilderwerk naar behoren te verrichten.

Volgens de kantonrechter is er wel sprake van een vertrouwensbreuk wat inhoudt dat zich veranderingen in de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden. Wel moet de werkgever de schilder een vergoeding betalen van € 7.500,00 bruto.

Rechtbank Overijssel
Zaaknummer2603334 EJ VERZ 13-7081

Reageer op dit artikel