nieuws

Invallen NMa bij LHV-kantoren

Geen categorie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigt dat zij deze week onaangekondigde bedrijfsbezoeken heeft uitgevoerd bij meerdere kantoren van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De NMa doet onderzoek mede op basis van tips en signalen van cliënten en huisartsen over het mogelijk onderling verdelen van patiënten en het belemmeren van huisartsen die actief willen worden binnen een bepaalde regio.

'We vermoeden dat de LHV hier een sturende rol in speelt', aldus een woordvoerder van de NMa in het Nederlands Dagblad.
De NMa ontvangt veel tips en signalen over patiënten die niet kunnen overstappen naar een andere huisarts. Eén van de redenen die de huisartsen geven voor hun weigering patiënten aan te nemen die bij een andere huisarts vandaan komen, is dat zij hierover afspraken hebben gemaakt met huisartsen in de regio.  Daarnaast ontvangt de NMa tips en signalen over het zogenaamde 'vestigingsbeleid' door huisartsen. Nieuwe huisartsen die zich willen vestigen, dienen hiervoor toestemming te krijgen van huisartsen die in de directe omgeving werkzaam zijn. Wanneer een nieuwe huisarts zich vestigt zonder deze toestemming, dan kan hij/zij worden uitgesloten van noodzakelijke samenwerkingsverbanden in de regio.

Signalen
In de verschillende tips en signalen is sprake van een beperking van de mogelijkheden voor cliënten om een huisarts te kiezen. De NMa neemt dergelijke signalen erg serieus. Als het waar blijkt te zijn dat huisartsen de keuzevrijheid niet respecteren en cliënten dwingen om naar een huisarts te gaan die zij onderling hebben aangewezen, dan moet dat worden aangepakt. De huisarts heeft een erg belangrijke rol in de zorgverlening. Hij/zij is iemand met wie een cliënt een goede band moet kunnen hebben. Als die band er niet is of als de cliënt onvoldoende vertrouwen heeft in de huisarts, moet de cliënt over kunnen stappen naar een andere huisarts. De signalen die de NMa heeft ontvangen, wijzen erop dat de huisartsen dat mogelijk willen voorkomen. Dit is voldoende reden voor de NMa om te onderzoeken of dat inderdaad het geval is.

Bedrijfsbezoeken
De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, zoals afspraken over marktverdeling. Het feit dat de NMa deze onaangekondigde bedrijfsbezoeken uitvoert, wil uitdrukkelijk niet zeggen dat de LHV of huisartsen zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderhavige onderzoek. De duur van een onderzoek hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak en de mate van medewerking van betrokken ondernemingen.

Procedure
De procedure van het onderzoek ziet er verder als volgt uit. Als de NMa op basis van het onderzoek tot de conclusie komt dat er daadwerkelijk sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, kan de NMa rapport opmaken tegen de betrokken ondernemingen en/of de natuurlijke personen. Naar aanleiding van het rapport kan een onderneming of persoon zich zowel schriftelijk als mondeling (tijdens een hoorzitting) verdedigen. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of de vermoede overtreding kan worden vastgesteld, en zo ja welke sanctie wordt opgelegd aan de betrokken ondernemingen en of natuurlijke personen. Voor ondernemingen kunnen die sancties oplopen tot maximaal tien procent van de wereldwijde omzet en voor natuurlijke personen geldt een maximum van 450.000 euro.
De NMa verwacht pas eind van dit jaar de bevindingen van het onderzoek naar verboden afspraken te kunnen presenteren.

Reactie LHV
De LHV onderstreepte in een reactie dat patiënten in principe vrij moeten zijn in hun keuze voor een huisarts. Zij plaatste als kanttekening dat een huisartsenpraktijk wel ruimte moet hebben om nieuwe patiënten aan te nemen. Ook als iemand te ver van de praktijk woont, kan dat een reden zijn om een inschrijving te weigeren. De regel is namelijk dat de huisarts in geval van nood binnen een kwartier op de stoep moet kunnen staan.
Als artsen om andere redenen afspraken hebben gemaakt om patiënten die willen overstappen te weigeren, dan distantieert de LHV zich daar nadrukkelijk van, stelde de vereniging in een verklaring. Dat geldt ook als huisartsen jonge collega's die zich in hun regio willen vestigen, uit economische motieven het werken onmogelijk hebben gemaakt.

NPCF: blij
De patiëntenorganisatie NPCF is blij dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoek doet naar mogelijke ongeoorloofde afspraken tussen huisartsen. Dat liet de federatie vrijdag 16 april weten. Uit een meldactie van de NPCF bleek begin dit jaar dat de helft van de mensen die van huisarts willen veranderen, daar belemmeringen bij ondervindt. De patiëntenorganisatie maakt zich daar zorgen over omdat zij een ongehinderde en vrije artsenkeuze voorstaat.
Volgens de NPCF mag een huisarts een patiënt alleen weigeren als de praktijk vol zit. De LHV liet al eerder in een reactie weten dat te onderschrijven. Het staat iedereen in principe vrij zelf een huisarts te kiezen, aldus de huisartsenvereniging. De NMa zei donderdag evenwel veel signalen te hebben ontvangen dat artsen zich daar niet aan houden en heeft daarom een onderzoek ingesteld. Ook zouden zij nieuwe collega's die zich in hun regio willen vestigen, in hun werk belemmeren.

Clementie aanvragen
Deelnemers aan een kartel kunnen op grond van de clementieregeling van de NMa strafvermindering krijgen. Ook een kartelondersteuner of een betrokken natuurlijk persoon kan een beroep doen op deze clementieregeling. Zie voor meer informatie over de clementieregeling van de NMa: Biecht uw kartel op.

Tips
De NMa hecht veel waarde aan signalen, bij voorkeur onderbouwd met documenten, die zij krijgt van burgers en ondernemingen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Want daarmee kan de NMa zien hoe verschillende personen en ondernemingen zich op de zorgmarkt gedragen. En ook kan de NMa hiermee overtredingen van de Mededingingswet opsporen.
Huisartsen die moeilijkheden hebben ervaren bij vestiging in een (nieuwe) regio, kunnen hun tip doorgeven aan de NMa Informatielijn: tel. 0800-0231 885; e-mail: info@nmanet.nl.
Cliënten die moeilijkheden hebben ervaren bij het overstappen naar een andere huisarts, kunnen hun tip of signaal melden via Consuwijzer.nl, het informatieloket van de NMa, de Onafhankelijke Telecom Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA), tel. 088-0707070. of http://www.consuwijzer.nl/.

Reageer op dit artikel