nieuws

Jaarverslag WfZ: Minder garanties verleend

Geen categorie

De situatie rond de financiering van zorginstellingen is in korte tijd dramatisch veranderd: van een 'vragersmarkt' waar de zorginstellingen het voor het kiezen hadden, naar een 'aanbiedersmarkt' die door de banken wordt gedicteerd. Dat staat in het onlangs verschenen jaarverslag van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).

Als gevolg van de marktontwikkelingen en de stelselwijzigingen in de zorg is de waarde van een WfZ-garantie voor zorginstellingen, zowel letterlijk als figuurlijk, sterk toegenomen. Een WfZ-garantie kan in de huidige markt immers het verschil uitmaken tussen wel of niet toegang krijgen tot financiering. Bovendien is het rentevoordeel tussen gegarandeerde en ongegarandeerde financiering sterk gegroeid.

Kritischer selectie
Het WfZ kan echter niet zonder meer voldoen aan de gestegen garantiebehoefte. De WfZ-deelnemers staan immers via de obligoverplichting indirect bloot aan de gezamenlijke garantierisico's. Een van de hoofddoelstellingen van het WfZ was, is en blijft het streven het inroepen van het obligo ('de collectebus') bij de deelnemers te vermijden. Door de stelselwijzigingen zijn de risico's voor het WfZ toegenomen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe garanties, maar met terugwerkende kracht voor het totaal aan lopende garanties. Om de collectieve risico's voor de deelnemers en het Rijk als achterborg binnen acceptabele grenzen te houden moet het WFZ kritischer selecteren tussen degelijke en minder degelijke investeringsprojecten.
Ook is de omvang van garanties per individuele klant een aandachtspunt geworden. Dit vertoont soms frictie met de belangen van individuele deelnemers en kan daardoor de verhoudingen onder druk zetten.

Garantievolume onder druk
Ondanks de scherpere toetsing door het WFZ zijn in het verslagjaar toch aanzienlijke bedragen aan garanties verleend. Het totaal aan nieuwe langlopende leningen bedroeg 849 miljoen euro (2008: 953 miljoen euro). Het totaal aan gegarandeerde kasgeldleningen per ultimo 2009 bedroeg 598 miljoen euro (2008: 540 miljoen euro). In totaliteit niet het garantievolume van weleer, maar gelet op de omstandigheden boven verwachting. Daarmee komt de totaalstand per ultimo 2009 op 7.473 miljoen euro aan langlopende leningen en 598 miljoen euro aan kortlopende leningen (samen bijna 8,1 miljard euro).
Verwacht wordt dat het garantievolume in de komende periode onder druk blijft staan.

Meer informatie: jaarverslag WfZ.

Reageer op dit artikel