nieuws

Voorstel loonsomheffing en wijziging werkkostenregeling

Geen categorie

Het implementatieproces van de wetgeving rondom de werkkostenregeling en het uniforme loonbegrip zou versneld kunnen worden als bepaalde voorstellen van de werkgroepen Brede Heroverweging uitgevoerd worden. Deze werkgroepen hadden tot taak mogelijke bezuinigingsmaatregelen uit te werken. Kluwersalarisadministratie.nl zet enkele gevolgen voor belasting- en premieheffing op een rij.

Loonsomheffing op werkgeversniveau
In de voorstellen is een variant uitgewerkt van een loonsomheffing op werkgeversniveau, met een jaarlijkse uitvraag van loongegevens van werknemers ten behoeve van inkomensheffing en uitkeringsrechten. Periodiek dragen werkgevers in deze variant een vast percentage van hun totale loonsom (een loonsomheffing van circa 12,8 procent) af ter vervanging van de vijf premies voor de werknemersverzekeringen en de Zvw-bijdrage die momenteel elke maand per werknemer worden berekend.
Daarnaast blijft de inhouding van de loonbelasting en premies volksverzekeringen volgens het huidige schijventarief bestaan, rekening houdend met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Jaarloongegevens
Voor werknemers wijzigt niets. De werkgever levert alleen nog de totale (periode)loonsom, de totale ingehouden loonheffing en de totale werkgeverspremie maandelijks of vierwekelijks bij de Belastingdienst aan. Jaarlijks levert de werkgever vervolgens de jaarloongegevens van individuele werknemers bij de Belastingdienst aan ten behoeve van de inkomensheffing en de vaststelling van het recht op uitkeringen en inkomensafhankelijke regelingen. De uitkeringsvaststelling door het UWV, voor zover die nu plaatsvindt op basis van de maandgegevens uit de polisadministratie, wordt voortaan gebaseerd op de door de werkgever per jaar aangeleverde gegevens.

Afdrachtverminderingen en premiekortingen
De afdrachtvermindering voor Speur- en Ontwikkelingswerk wordt voortaan rechtstreeks als subsidie uitgekeerd door Agentschap NL. Hier loopt nu ook al de aanvraag en toekenning. De overige bestaande subsidies, via afdrachtverminderingen en premiekortingen op de premies werknemersverzekeringen voor bepaalde groepen werknemers zoals voor arbeidsongeschikten, ouderen, werknemers in opleiding en werknemers in de zeevaart, kunnen in de voorstellen alle of gedeeltelijk vervallen. De loonsomheffing kan dan lager uitvallen, of deze subsidievormen kunnen via een specifieke niet-fiscale subsidieregeling vormgegeven worden.

Werkkostenregeling
Ook de nieuw geïntroduceerde werkkostenregeling ontkomt in de voorstellen niet aan wijzigingen en wordt uitgebreid, door daarin alle nu nog afzonderlijk bestaande categorieën vergoedingen en verstrekkingen op te laten gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gerichte vrijstellingen in de loonheffing voor reiskosten zoals de negentien cent per kilometer en treinkaartjes, worden afgeschaft. De werkkostenregeling wordt hierdoor uitgebreid zodat het werkkostenforfait omhoog gaat naar 2,4 procent (nu 1,4 procent).

Afschaffing 30%-regeling
Verder blijkt uit de voorstellen dat er ook wordt nagedacht over het afschaffen van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers.

Eindheffing bij auto van de zaak
In de voorstellen wordt ook de auto van de zaak uit de loonheffing bij de werknemers gehaald en overgeheveld naar een eindheffing bij de werkgevers. De eindheffing zal naar schatting per saldo circa drie procent van de cataloguswaarde bedragen. De opbrengst van circa twee miljard euro die nu gemoeid is met de bijtelling bij circa 650.000 werknemers wordt dan opgehaald door de circa twee miljoen bestel- en personenauto's die in bezit/gebruik zijn bij bedrijven te belasten. De kilometeradministratie bij circa 250.000 werknemers vervalt.

In 2011 kunnen in de voorstellen al stappen worden gezet waardoor invoering van de voorstellen op termijn gemakkelijker wordt, zodat bijvoorbeeld de loonkostenmutaties worden gespreid. Hierbij kan gedacht worden aan budgettair neutrale afbouw van de Awf-franchise en verhoging of afschaffing van de maximumgrenzen in de premieheffing. Voor deze voorstellen is een absolute voorwaarde dat het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip snel wordt ingevoerd (is momenteel controversieel verklaard).

Bron: E-mail Lonen nr. 8, 15 april 2010 van BDO, Adviesgroep Loon- en Premieheffing
Klik hier voor het rapport Uitvoering belasting- en premieheffing 

Reageer op dit artikel