nieuws

Veel Nederlanders tegen marktwerking publieke sector

Geen categorie

Nederlanders zijn geen voorstander van marktwerking in de publieke sector, zo vond TNS NIPO in mei 2010 uit: 42 procent van de bevolking is tegenstander van dit systeem, terwijl slechts 22 procent 'ja' zei tegen publieke marktwerking.

In dit vervolgonderzoek dat TNS Nipo uitvoerde in opdracht van het FNV komen gelijke cijfers. Vooral de marktwerking in de zorg is voor veel mensen een pijnpunt. Dit onderzoek, gepresenteerd onder de titel Marktwerking in de publieke sector, is uitgespitst naar voorkeuren voor politieke partijen.

Onderzoek
Het onderzoek is echter niet representatief: alleen mensen die eind mei overwogen te stemmen op CDA, PvdA, SP, VVD, GroenLinks en D66 zijn (op verzoek van het FNV) meegenomen in de overwegingen voor dit rapport. In dit artikel wordt vooral ingegaan op de marktwerking in de thuiszorg, maar er dient te worden aangetekend dat dit rapport zich ook focust op de postsector en de taxibranche. Wanneer wordt gesproken over de 'publieke sector', worden dus ook deze begrippen bedoeld.

Voor- en nadelen
Als voordelen van marktwerking in de thuiszorg ziet men vooral de betere afstemming van vraag en aanbod en dienstverlening op maat. Als nadelen van marktwerking in de thuiszorg vooral het gevaar dat managers buitensporig veel geld gaan verdienen, dat de kwaliteit van de zorg afneemt, lagere lonen voor werknemers en dat diensten waar weinig vraag naar is (en dus commercieel minder interessant zijn) niet langer worden aangeboden. Per saldo zijn de ondervraagde kiezers géén voorstander van marktwerking in de publieke sector. Als een uitgebreide omschrijving wordt gegeven van wat we bedoelen met marktwerking en wat de publieke sector is, schaart 44 procent zich onder de tegenstanders en is 29 procent voorstander.

Uitstplitsing
Vooral kiezers van GroenLinks (65 procent) en SP (55 procent) zijn sterk tegen marktwerking in de publieke sector. Maar ook de kiezers van PvdA (22 procent voorstander, 49 procent tegenstander), CDA (22 procent voor, 47 procent tegenstander) en D66 (32 procent voor, 42 procent tegen) zijn per saldo tegen. Alleen de VVD-kiezers zijn voorstander van marktwerking in de publieke sector (44 procent voorstander, 32 procent tegenstander).

Thuiszorg
Binnen de thuiszorg is slechts 27 procent voorstander en liefst 56 procent tegenstanders van liberalisering. Per saldo zijn de kiezers van alle partijen tegen marktwerking in de thuiszorg. Zelfs de VVD-kiezers, al slaat de balans hier maar net door naar de tegenstanders (43 procent tegen, 38 procent voor, 18 procent neutraal). Bij GroenLinks zijn de meest fervente tegenstanders te vinden: slechts 9 procent vindt iets te zeggen voor meer economische vrijheid in de thuiszorg, tegenover 74 procent die tegen is. Bij de SP is dit respectievelijk 16 en 69 en bij D66 20 en 63 procent.

Handhaven
Met de stelling 'Marktwerking in de thuiszorg moet worden gehandhaafd' is een groter deel het oneens (48 procent) dan eens (31 procent). Kiezers van GroenLinks, SP, PvdA, D66 en CDA willen de marktwerking hier – per saldo – niet handhaven. VVD-kiezers wel. Bijna de helft van de kiezers van het CDA heeft de indruk dat het CDA de marktwerking in de thuiszorg wil handhaven. Over het standpunt van D66 bestaat onduidelijkheid bij de D66-kiezers.

Economie versterkt?
Met de stelling 'Door de invoering van marktwerking is de economie op de langere termijn versterkt' is een derde (33 procent) van de ondervraagden het eens en een kwart (27 procent) is het ermee oneens. 40 procent neemt een neutrale positie in. Dit is een opvallend resultaat: hiervoor zagen we dat veel negatieve effecten van marktwerking worden onderkend, maar toch is slechts een kwart van mening dat marktwerking de economie op de langere termijn heeft geschaad en een derde denkt dat de marktwerking de economie op de langere termijn goed heeft gedaan.
Vooral kiezers van VVD, CDA en D66 zijn deze mening toegedaan. PvdA-kiezers zijn verdeeld. Kiezers van GroenLinks en SP zijn het helemaal niet eens met deze stelling.

Reageer op dit artikel