nieuws

De Aanbestedingswet in 5 vragen

Geen categorie

De Aanbestedingswet is naar de Tweede Kamer gezonden. Nieuwsgierigen kunnen de volledige Aanbestedingswet via www.pianoo.nl downloaden. Wat is de strekking van het wetsvoorstel? En wat gaat er veranderen? Het ministerie van Economische Zaken in vijf vragen en antwoorden aan het woord over de Aanbestedingwet. 1. Aanbestedende diensten mogen volgens het nieuwe wetsvoorstel geen onredelijke eisen stellen aan […]

De Aanbestedingswet is naar de Tweede Kamer gezonden. Nieuwsgierigen kunnen de volledige Aanbestedingswet via www.pianoo.nl downloaden.

Wat is de strekking van het wetsvoorstel? En wat gaat er veranderen? Het ministerie van Economische Zaken in vijf vragen en antwoorden aan het woord over de Aanbestedingwet.

1. Aanbestedende diensten mogen volgens het nieuwe wetsvoorstel geen onredelijke eisen stellen aan het bedrijfsleven. Hoe weet een aanbestedende dienst straks wat redelijk en onredelijk is?
Om invulling te geven aan het proportionaliteitsbeginsel, wordt de Gids proportionaliteit opgesteld. De gids proportionaliteit vergroot het besef over wat het begrip proportionaliteit behelst. Door  middel van een handreiking wordt weergeven welke afwegingen gemaakt moeten worden om tot proportionele eisen te komen. De gids proportionaliteit wordt opgesteld in overleg tussen aanbestedende diensten en ondernemers.

2. Met de nieuwe wet moet de aanbestedende dienst een opdracht zo maken dat een MKB-bedrijf kan inschrijven op een opdracht in zijn eigen regio. Hoe wordt dat geregeld?
Het wetsvoorstel beweegt aanbestedende diensten ertoe bij elke opdracht eerst na te gaan of het wel verstandig is om de opdracht te clusteren. Zijn in een markt veel MKB-bedrijven actief, dan ligt opdeling van de opdracht voor de hand, zodat de MKB'ers ook rechtstreeks kunnen inschrijven. In de gids proportionaliteit wordt dit principe verder uitgewerkt.

3. Aanbestedende diensten en het bedrijfsleven moeten volgens de nieuwe wet afspraken gaan maken over de procedures bij aanbesteden onder de Europese grens van leveringen en diensten. Hierdoor wordt een meer uniforme aanbestedingspraktijk nagestreefd. Worden die afspraken bindend voor alle aanbestedende diensten?
In de praktijk blijkt dat veelal de gemeenten op dit moment ieder hun eigen regels hanteren bij bijvoorbeeld het verzoek aan twee of meer bedrijven om een offerte te doen. Dit levert onnodige lasten op. Het bereiken van uniformering is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van alle aanbestedende diensten zelf. Om aanbestedende diensten hierbij te helpen worden richtsnoeren voor leveringen en diensten ontwikkeld. In het wetsvoorstel is echter wel opgenomen, dat indien blijkt dat na vier jaar onvoldoende uniformering is bereikt, het kabinet met eigen regels kan komen. Deze regels kunnen desgewenst beperkt worden tot een bepaalde groep van aanbestedende diensten, zoals die groep waar de gewenste uniformering onvoldoende is bereikt.

4. Ondernemers kunnen met hun klachten straks terecht bij een laagdrempelige instantie. Worden de uitspraken van de klachtencommissie bindend voor partijen? En is daarna nog gang naar de rechter mogelijk?
Voorwaarde voor het succesvol afhandelen van klachten is een snelle en zorgvuldige afhandeling. Een snelle en zorgvuldige afhandeling heeft als voordeel dat enerzijds ondernemers snel duidelijkheid hebben over de ingediende klacht en dat anderzijds de aanbestedingsprocedure niet onnodig wordt vertraagd.
De bemiddeling door de klachtencommissie is erop gericht om samen met aanbestedende diensten en ondernemers de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren en een leereffect teweeg te brengen bij beide partijen. Bij de beoordeling van geschillen door de experts zullen reflectanten van aanbestedende diensten en vertegenwoordigers uit de sector betrokken zijn. PIANOo zal een ondersteunende rol vervullen bij de bemiddeling door experts. Het gaat om niet-bindende adviezen. Daarnaast staat altijd nog de gang naar de rechter open.

5. Wanneer treedt de nieuwe wet in werking? 
Het wetsvoorstel is nu aan de Tweede Kamer gezonden. De Tweede Kamer behandelt eerst het wetsvoorstel, waarna het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer wordt gezonden. Het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet is afhankelijk van de duur van de parlementaire behandeling en staat niet met zekerheid vast. De verwachting is dat het wetsvoorstel op 1 juli 2011 inwerking treedt.

Bron: PIANOo

Reageer op dit artikel