nieuws

Overzicht aanpassingen in de werkkostenregeling

Geen categorie

Er zijn in juni 2010 een aantal aanpassingen en verruimingen in de werkkostenregeling aangekondigd (Fiscale verzamelwet 2010 en URLB 2010). De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Intermediaire kosten via vaste kostenvergoeding
Intermediaire kosten mogen geen onderdeel uitmaken van een vaste kostenvergoeding. Uit een mededeling van het ministerie van Financiën blijkt echter dat het onder omstandigheden mogelijk is om afspraken met de inspecteur te maken op grond waarvan intermediaire kosten, zoals de kosten van de auto van de zaak en van etentjes met relaties, toch onderdeel mogen (blijven) uitmaken van de vaste kostenvergoeding! Dit voorkomt voor de praktijk een hoop extra administratieve lasten. De vaste kostenvergoeding blijft daardoor ook onder de werkkostenregeling nog interessant al moet natuurlijk nog wel aan de daarvoor geldende voorwaarden, onder meer bestaande uit het vooraf uitvoeren van een steekproef, worden voldaan.

Loon uit vroegere dienstbetrekking
Een van de belangrijkste wijzigingen in de Fiscale verzamelwet 2010 is dat als het loon dat door een inhoudingsplichtige wordt betaald voor meer dan 10 procent uit loon uit vroegere dienstbetrekking bestaat, dat loon uit vroegere dienstbetrekking niet meetelt voor de grondslag van het 1,4%-forfait. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan doorbetaalde WIA-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en onrechtmatige deblokkeringen van spaarloon. Zolang deze echter niet meer dan 10 procent van de loonsom bedragen, mogen ze nog wel worden meegeteld.

Twee loonbelastingnummers
Voor (uitkerings)instanties die loon betalen op grond van een aanspraak die werknemers hadden of hebben bij een derde, gaat gelden dat het totaal uitbetaalde loon niet meetelt voor de grondslag van het 1,4%-forfait. Zij doen er goed aan het door hen ‘normaal uitbetaalde loon' en deze uitkeringen te gaan verlonen onder twee verschillende loonbelastingnummers.

Logo maakt kleding niet per definitie werkkleding
In de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 is opgenomen dat werkkleding nog steeds is nog steeds vrijgesteld, echter alleen als deze ter beschikking is gesteld (werkgever blijft eigenaar).
Van werkkleding is sprake als deze (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te worden gedragen of de kleding op de werkplek achterblijft. Bovendien maakt een bedrijfslogo kleding niet meer per definitie tot werkkleding, ook al zijn deze bedrijfslogo's groter dan 70 cm2.
Alleen als de kleding (mede) door het logo (nagenoeg) uitsluitend tijdens werktijd kan worden gedragen, is er nog sprake van fiscaal onbelaste werkkleding.

Waardering loon in natura
Voor een aantal vormen van loon in natura gaat gelden dat deze onbelast zijn en wel omdat deze op nihil mogen worden gewaardeerd. Het betreft hier de navolgende loon in naturabestanddelen:

1. Arboverstrekkingen thuis
In eerste instantie zou het niet meer mogelijk zijn om arboverstrekkingen in de woning van de werknemer onbelast aan hem te doen toekomen. Daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Het moet wel gaan om thuiswerken in de zin van de Arbowet.
Van thuiswerk is sprake als een werkgever een werknemer de arbeid in de woning van de werknemer laat verrichten. Voorbeelden van belastingvrije verstrekkingen zijn geneeskundige keuringen of inentingen in het kader van preventie- en verzuimbeleid, een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser, een zonnebril voor een chauffeur of piloot of een beeldschermbril, maar nu dus ook de arbo-inrichting van een telewerkplek in de woning van de werknemer.
Er moet wel sprake zijn van een arboplan, de verplichtingen moeten voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en moeten (qua) omvang in redelijkheid worden gedaan.

2. Alle voorzieningen op de werkplek belastingvrij
Alle voorzieningen op de werkplek (niet zijnde de woning) en die alleen daar worden gebruikt zijn belastingvrij. Hierbij valt te denken aan het toilet, de parkeerplaats, het kopieerapparaat, enzovoorts. Gratis maaltijden vallen hier niet onder.

3. Consumpties op de werkplek belastingvrij, ook na werktijd
De vrijstelling van consumpties onder werktijd wordt opgerekt. Ook consumpties na werktijd, mits op de werkplek, zijn belastingvrij.

Ruimte voor personeelsfeestjes
Hoewel de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 hier met geen woord over rept, lijkt dat ruimte te bieden voor personeelsfeestjes. Alle bijeenkomsten die extern, dus buiten de werkplek, plaatsvinden (tenzij zakelijk) vallen niet onder de vrijstelling.

Apparatuur, gereedschap, computers
Deze zaken zijn belastingvrij ter beschikking te stellen als:

  • ze deels of geheel op de werkplek
  • (niet zijnde de woning) worden gebruikt, en
  • het zakelijk gebruik ten minste 90 procent bedraagt.

Vergoedingen en verstrekkingen van deze zaken (de werknemer wordt eigenaar) leveren belast loon op.

Mobiele telefoon blijft onbelast
Het ter beschikking stellen van een mobiele telefoon, smartphone en dergelijke en de abonnements- en gesprekskosten zijn belastingvrij als het zakelijke gebruik ervan meer dan tien procent bedraagt.
Vergoedingen en verstrekkingen van deze zaken (de werknemer wordt eigenaar) leveren belast loon op.

Forfaitaire waarderingsnormen huisvesting, inwoning en maaltijden op werkplek
Voor zover deze zaken niet zijn vrijgesteld omdat de werknemer ambulant is of het bijvoorbeeld een zakelijke maaltijd betreft, gaan er forfaitaire waarderingsnormen gelden. Voor huisvesting is dat tien euro per dag, voor inwoning vijf euro. Het moet dan gaan om verstrekkingen op de werkplek.
Het lijkt er op dat dit ook het geval is als er sprake is van dubbele huisvesting (denk hierbij aan een zeevarende die feitelijk aan de wal woont, maar uiteraard ook over een slaapplek aan boord van het schip beschikt of aan een werknemer die op een boorplatform werkzaam is en aldaar over een slaapplek beschikt).

Fitness op de werkplek voor 200 euro per jaar
Voor conditie- en krachttraining op de werkplek gaat een forfaitaire waardering van 200 euro per jaar, per deelnemende werknemer, gelden. Is de training nodig voor het uitoefenen van de dienstbetrekking, denk hierbij bijvoorbeeld aan een brandweerman of militair, dan is de fitness op de werkplek volledig onbelast.

Kinderopvang op de werkplek
Er komt een waarderingsregel voor kinderopvang op de werkplek. Er moet wel sprake zijn van erkende kinderopvang. De waarde is gekoppeld aan het maximale uurtarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden verkregen.

Bron: E-mail lonen van BDO Adviesgroep Loon&Premieheffing

Wilt u meer weten over dit onderwerp, volg dan de Actualiteitenmiddag Werkkostenregeling op donderdag 23 september aanstaande 

Reageer op dit artikel