nieuws

Effect ggz-behandelingen door benchmarks inzichtelijk

Geen categorie

De effectiviteit van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg zal in de toekomst structureel inzichtelijk worden gemaakt. Zorgaanbieders gaan namelijk data aanleveren die landelijke benchmarks mogelijk maken.

Dit wereldwijd unieke initiatief moet gaan leiden tot kwalitatief betere zorg omdat zorgaanbieders op basis van de uitkomsten behandelingen sneller kunnen aanpassen. Zorginkopers krijgen eveneens inzage in de (geaggregeerde) benchmarkresultaten en kunnen op basis daarvan beter kwaliteitsafspraken maken. De benchmarks zullen uitgevoerd worden door Kenniscentrum Zorg Nederland (KZN) dat wordt omgevormd tot een onafhankelijke stichting die als 'Trusted Third Party' (TTP) optreedt.
Het op zo grote schaal vergelijken van behandeleffecten in de zorg vindt nog nergens ter wereld plaats. Het is voor het eerst dat door benchmarking wordt getracht inzicht te krijgen in hoe instellingen, afdelingen of individuele behandelaars presteren in vergelijking tot elkaar én het landelijk gemiddelde. Door na te gaan wat bovengemiddeld presterende afdelingen of behandelaars anders doen dan afdelingen of behandelaars die onder de benchmark scoren, zal duidelijk worden wat de essentiële factoren zijn die voor een betere behandeluitkomst zorgen. Dit leidt op termijn tot betere en goedkopere geestelijke gezondheidszorg.
De stichting rapporteert aan de gehele ggz-markt. Zorgaanbieders ontvangen gedetailleerde spiegelinformatie over de geleverde prestaties waarmee zij zichzelf intern kunnen benchmarken op bijvoorbeeld locaties, afdelingen of behandelaars. Daarnaast kunnen zij zich extern benchmarken door zichzelf te vergelijken met het landelijke gemiddelde. Zorgverzekeraars ontvangen geaggregeerde informatie op instellingsniveau die zij kunnen gebruiken voor de zorginkoop.

Kennis en ervaring
Binnen KZN is al veel kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van benchmarken. Aanbieders en zorgverzekeraars hebben er daarom voor gekozen de activiteiten van KZN in een stichtingsvorm onder te brengen om de positie als ‘Trusted Third Party' (TTP) nog eens extra te waarborgen. In het bestuur van de stichting zijn ggz-aanbieders en zorgverzekeraars vertegenwoordigd. Bovendien is er plaats ingeruimd voor een vertegenwoordiging vanuit de cliënten.
De benodigde data voor de benchmarks worden verkregen vanuit Routine Outcome Monitoring (ROM) bij de zorgaanbieders. Zij leveren de uitkomsten daarvan aan bij de stichting. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande data blijven de extra administratieve lasten voor de instellingen beperkt.

Kosten
In een onlangs gesloten akkoord voor samenwerking op het gebied van transparantie en de kwaliteit van zorg tussen GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland is vastgelegd dat de zorgverzekeraars de kosten voor de benchmark voor hun rekening nemen.

Meer informatie: Kenniscentrum Zorg Nederland.

Reageer op dit artikel