nieuws

Kinderombudsman in 2011

Geen categorie

De ministerraad heeft op 3 september 2010 er op voorstel van minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin mee ingestemd het initiatiefwetsvoorstel Kinderombudsman te bekrachtigen.

Dit wetsvoorstel is een wijziging van de Wet Nationale ombudsman waarmee wordt voorzien in de instelling van een Kinderombudsman binnen het instituut Nationale ombudsman.

Kerntaak
De Kinderombudsman heeft als kerntaak te bevorderen dat de rechten van jeugdigen, opgenomen in het Verdrag inzake de rechten van het kind, worden geëerbiedigd door bestuursorganen en privaatrechtelijke organisaties. Het streven is dat de Kinderombudsman begin 2011 met zijn werk kan starten.

VN
Op 15 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman (31 831) aanvaard. De Kinderombudsman kan een belangrijke rol spelen bij de bevordering van de rechten van jeugdigen. Om die reden heeft het VN-kinderrechtencomité meermalen de aanbeveling gedaan een Kinderombudsman aan te stellen. Het kabinet heeft zich bij de behandeling van dit initiatiefwetsvoorstel in het parlement dan ook positief opgesteld ten aanzien van de komst van een Kinderombudsman.

Benoeming
Na bekrachtiging treedt het wetsvoorstel in werking bij Koninklijk Besluit. De Nationale ombudsman zal vervolgens een verzoek doen aan de Tweede Kamer tot benoeming van een substituut-ombudsman. De Nationale ombudsman stelt een aanbeveling op voor de Kinderombudsman met de namen van ten minste drie personen. De benoeming en aanwijzing als Kinderombudsman is vervolgens aan de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel