nieuws

Nieuwe Kamerstukken v.a. 7 september 2010

Geen categorie

Recent zijn op het gebied van de zorg enkele nieuwe Kamerstukken verschenen, waaronder stukken over de Overgangsregeling kapitaallasten en pesten in verzorgingshuizen. Zie verder voor het overzicht.

Brief aan de Tweede Kamer over VSO-aanwijzing medisch specialisten
De minister van VWS informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken omtrent de overschrijdingen van medisch specialisten.

Aanbieding aan de Tweede Kamer van standpunt NVOG/KLEM over vitrificatie van eicellen
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) hebben een addendum opgesteld bij hun standpunt over 'Vitrificatie van humane eicellen en embryo's'. Dit hebben zij gedaan op verzoek van de voormalig staatssecretaris van VWS. Deze vroeg dit naar aanleiding van Kamervragen over de berichten dat het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam eicellen gaat invriezen van vrouwen die op latere leeftijd kinderen willen krijgen. Het standpunt van de beroepsgroepen wordt hier aangeboden.

Brief aan de Tweede Kamer over broninhouding voor het innen van de eigen bijdrage AWBZ
Enkele fracties van de vaste commissie voor VWS hebben de minister een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd over de brief van 23 juni 2010 inzake broninhouding voor het innen van de eigen bijdrage AWBZ (Kamerstukken II 2009/10, 29 689, nr. 304)
+
Reactie van minister Klink op vragen en opmerkingen vanuit de fracties over broninhouding voor het innen van eigen bijdrage AWBZ.

Overgangsregeling kapitaallasten: Inventarisatie NZa
Brief van de Minister van VWS aan de Eerste Kamer over de overgangsregeling kapitaallasten: Inventarisatie NZa.

Antwoorden op kamervragen over vrees grote uitval van voormalig psychiatrische patiënten
Antwoord van de Minister van VWS op Kamervragen van het lid. R.M. Keijten (SP) over vrees voor uitval van voormalig psychiatrische patiënten.

Antwoorden van de minister van VWS op de vragen van het Kamerlid Voortman (GroenLinks) over pesten in verzorgingshuizen

Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg tweede kwartaal 2010
De minister van VWS informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van een landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Reageer op dit artikel