nieuws

ActiZ wil andere mededingingsregels – NMa wijst op wet

Geen categorie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat raden van toezicht van thuiszorgorganisaties wijzen op hun verantwoordelijkheden bij de naleving van de Mededingingswet. Brancheorganisatie ActiZ zegt in een reactie dat de thuiszorg geen gewone markt is en vindt het jammer dat de NMa oude zaken oprakelt.

Raden van toezicht hebben een belangrijke rol binnen organisaties, door hen aan te spreken wil de NMa bereiken dat raden van toezicht zich actief opstellen in het toezien op de naleving van de Mededingingswet.
Pieter Kalbfleisch, voorzitter raad van bestuur: 'Het is belangrijk dat de regels van de Mededingingswet breed bekend zijn bij leidinggevenden in de thuiszorg, zodat concurrentie niet ongewenst beperkt wordt. Concurrentie prikkelt om op een efficiënte wijze goede zorg te leveren. Door concurrentie te beperken moet de belastingbetaler onnodig veel betalen.'

Prijsafspraken verboden
De NMa constateert dat thuiszorgorganisaties moeite hebben met het vinden van een balans tussen concurreren en het aangaan van ketensamenwerking. De NMa wil evenwel benadrukken dat ketensamenwerking goed mogelijk is zonder de Mededingingwet te overtreden. Samenwerkingsvormen tussen verschillende disciplines in de zorgketen, waardoor de zorg verbetert, zijn in beginsel toegestaan. Dit vergt afstemming, denk hierbij aan de zorg voor een patiënt met alzheimer. Deze patiënt heeft te maken met een huisarts, een specialist, een mantelzorger, dagopvang, een thuiszorgaanbieder en op termijn veelal (de overgang naar) een verpleeghuis. Het is goed als deze verschillende soorten zorg voor één patiënt gecoördineerd worden. De Mededingingswet staat deze vorm van samenwerking toe. Waar de Mededingingswet een grens trekt qua samenwerking is bij het maken van prijsafspraken, het verdelen van markten of cliënten en het vervalsen van aanbestedingen. Dergelijke afspraken zijn verboden en ook niet nodig voor het bereiken van ketenzorg.

Boetes
Onlangs heeft de NMa nog geconstateerd dat een aantal thuiszorgorganisaties de Mededingingswet heeft overtreden. Daarvoor heeft zij aan vier  thuiszorgorganisaties boetes opgelegd. In 2008 legde de NMa reeds boetes op aan vijf andere thuiszorgorganisaties. In recente besluiten op bezwaar heeft de NMa deze boetes gehandhaafd. De boetes aan deze negen thuiszorgorganisaties variëren van 314.000 tot ruim 4 miljoen euro. In deze zaken was er sprake van prijsafspraken en marktverdeling en niet van ketensamenwerking.

Complianceregeling
De NMa pleit ervoor dat elke thuiszorgorganisatie een complianceregeling invoert. Zo'n regeling helpt ondernemingen te voorkomen dat mensen binnen de onderneming zich schuldig maken aan overtredingen van het mededingingsrecht. De NMa ziet hierbij een belangrijke rol voor raden van toezicht om de besturen te wijzen op het belang van een complianceregeling zodat medewerkers weten wat wel en niet kan. De NMa juicht het voornemen van de brancheorganisaties ActiZ en BTN toe om hun leden te ondersteunen bij het implementeren van een complianceregeling in hun organisatie.

Reactie ActiZ
De zorg is geen gewone markt en daarom kun je de concurrentieregels die gelden voor een gewone markt niet op de zorg toepassen. Dit stelt ActiZ in een reactie op een bericht van de NMa over lopende en nieuwe boetebesluiten in de thuiszorg. In de lopende zaken heeft de bezwaarschriftencommissie geoordeeld dat de NMa onvoldoende aantoont dat de afspraken tussen de organisaties de concurrentie werkelijk hebben beperkt. ActiZ betreurt het dat de NMa dit niet overneemt, en zich richt op zaken uit het verleden terwijl de sector haar energie liever steekt in de toekomst.

Verlammend effect
Zowel de oude als de nieuwe zaken die de NMa op 27 oktober bekend maakte, speelden rond 2006. Nu, najaar 2010, is er nog steeds onduidelijkheid over wat wel en niet mag volgens de mededingingswet. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars stimuleren ketensamenwerking. Dat is goed voor de cliënt, die wordt dan sneller en efficiënter geholpen als hij een overstap maakt van de ene naar de andere zorgverlener, bijvoorbeeld in de overgang van revalidatie in een verpleeghuis naar zorg thuis. Tegelijkertijd merkt de NMa samenwerking al snel aan als verdacht vanwege de mogelijke concurrentiebeperking. Deze tegenstrijdigheid en het risico op boetes van miljoenen euro's hebben een verlammend effect op de juist zo belangrijke en door iedereen gewenste samenwerking in de zorg.

Toekomst
Het afgelopen jaar zijn ActiZ en NMa in gesprek geweest over verheldering van de mededingingsregelgeving in de zorg. Dit heeft weliswaar geleid tot aanpassing van de richtsnoeren van de NMa, maar nog steeds is er te veel onduidelijkheid over concrete samenwerkingsmogelijkheden in de zorgketen. ActiZ blijft pleiten voor aangepaste mededingingsregels voor de zorg en wil daarbij vooral de blik richten op de toekomst om ketenzorg voor de cliënt te borgen.

Kader
ActiZ vindt het jammer dat de NMa oude zaken oprakelt, waardoor de thuiszorgsector nu veel energie en tijd moet steken in het verleden. Zeker nu een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie stelt dat de NMa onvoldoende aantoont dat bij de lopende zaken in de thuiszorg sprake is van mededingingsbeperkingen. Liever richt ActiZ zich op de toekomst, onder andere door voorstellen voor een complianceprogramma voor de sector. Daarmee scheppen zorgorganisaties – het liefst met ondersteuning van de NMa – een kader zodat ze binnen de mededingingswet kunnen ondernemen in het belang van de cliënt.

Reageer op dit artikel