nieuws

CBOG vreest voornemen van nieuwe kabinet

Geen categorie

Netwerkorganisatie CBOG (College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg) heeft haar grote ongerustheid geuit over het voornemen van het kabinet om 170 miljoen euro te bezuinigen op het MBO-onderwijs aan 30-plussers.

Het CBOG deed dit door middel van een indringende brief aan minister-president Rutte, minister van VWS Schippers en minister van OCW Van Bijsterveldt. 'Als de voorgenomen bezuinigingen doorgaan, zal het tekort aan arbeidskrachten in de zorg op korte termijn met duizenden toenemen,' aldus het CBOG.

Plicht
Het CBOG richt zich primair op de medische en verpleegkundige vervolgopleidingen. In haar hoedanigheid van netwerkorganisatie die als doel heeft 'een optimale personele bezetting te bevorderen en te bewaken, zowel kwalitatief als kwantitatief', beschouwt zij het als haar plicht op de kabinetsplannen te reageren omdat deze grote gevolgen zullen hebben voor de personele bezetting in de zorg.

Afname instroom
In 2009 telde de sector zorg in het MBO 22.900 studerenden van 30 jaar of ouder. Dit komt overeen met 22 procent van het totaal aantal deelnemers aan MBO-zorgopleidingen. Van hen die in de zorgopleidingen een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, is meer dan 50 procent 30 jaar of ouder. Indien voor de publieke bekostiging van MBO-opleidingen een leeftijdsgrens van 30 jaar wordt ingevoerd, betekent het dat de instroom in zorgopleidingen op MBO-niveau met zo'n 20 procent afneemt.
Margo Brouns, voorzitter van het CBOG: 'De gezondheidszorg wordt de komende jaren geconfronteerd met een aantal grote problemen, zoals de vergrijzing van de bevolking, de toename van het aantal chronisch zieken, een afnemend zorgaanbod en een krimpend zorgbudget. Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren verpleging en verzorging en de thuiszorg, waar circa 30 procent van de instromers ouder is dan 30 jaar. Als de voorgenomen bezuinigingen doorgaan, zal het tekort aan arbeidskrachten in de zorg op korte termijn met duizenden toenemen. Het voornemen van het kabinet staat dan ook op gespannen voet met andere doelen, zoals het creëren van 12.000 extra werkplekken voor de dagelijkse verpleging en verzorging van ouderen en gehandicapten'.

Heroverwegen
Het CBOG gaf in zijn schrijven dan ook aan de handhaving van de publieke bekostiging van MBO-zorgopleidingen voor 30-plussers absoluut noodzakelijk te vinden om aan de toekomstige zorgvraag  te kunnen blijven voldoen. Het CBOG heeft de minister-president en de betrokken bewindslieden met klem verzocht het voornemen te heroverwegen om verdere onrust en afnemende belangstelling van potentiële beroepskrachten voor de zorgsector te voorkomen.

Zie ook: 'Brandbrief: Bezuinigingen MBO treffen VVT-sector hard'

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels