nieuws

NMa geeft geen prioriteit meer aan zorggroepen

Geen categorie

Als zorggroepen serieus aan de slag gaan om zich conform de mededingingsregels te gedragen, geeft de NMa geen prioriteit aan onderzoek naar de handelwijze van zorggroepen in het verleden. Dat is de uitkomst van overleg tussen LHV, NMa, NZa en VWS over de Richtsnoeren voor ketenzorg.

In de Richtsnoeren wordt uitgelegd wat zorgverleners, waaronder huisartsen, wel en niet mogen in het kader van de Mededingingswet en de Wet marktordening gezondheidszorg. De NMa en NZa zijn zich ervan bewust dat voor zorggroepen sprake is van een overgangsfase en dat zorgaanbieders binnen zorggroepen vaak te goeder trouw handelen als het gaat om mededingingsaspecten.

Do's en don'ts
Zorggroepen bestaan nog maar kort. Ketenzorg is mogelijk binnen de mededingingsrechtelijke kaders, maar wat precies wel en niet mag, moet nog in de beroepsgroep 'indalen'. De LHV heeft de NMa en de NZa opnieuw gewezen op het spanningsveld tussen de wereld van de marktwerking en de wereld van de huisartsgeneeskunde. Marktwerking en het toezicht daarop zetten de doorlopende afstemming met collega's waar het huisartsenvak nu eenmaal om vraagt soms onder druk.

Compliance
Voor de NMa blijft compliance van zorgaanbieders (het handelen overeenkomstig de betreffende wet- en regelgeving) echter van belang. Om dit te bevorderen geeft de LHV op haar site uitgebreid informatie over de do's en don'ts van mededinging in de huisartsenzorg.

Handhaven
Daar waar het gaat om mogelijke afspraken over marktverdeling en prijsafspraken (binnen of buiten zorggroepen) waarvan al langer duidelijk is dat deze de mededinging beperken, blijft de NMa ook over het verleden handhaven. Het lopende NMa-onderzoek is niet ter sprake geweest.

Reageer op dit artikel