nieuws

Ouderenorganisaties over misbruik pgb in Twente

Geen categorie

Ali Bingöl, klokkenluider uit de Turkse gemeenschap en voorzitter van Stichting Multiculturele Zorgboerderij, heeft het misbruik door pgb-zorgbemiddelingsbureaus in Twente aan de kaak gesteld. Hij deed dit in tv-programma Uitgesproken van de EO op dinsdagavond 12 oktober. NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en de CSO, koepel van ouderenorganisaties, prijzen deze actie zeer. Ze komen met de volgende reactie.

Het probleem van misbruik is al langer bekend, ook bij zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Tot dusver is het onvoldoende gelukt hier een einde aan te maken. Het initiatief van de heer Bingöl om een rapportage te schrijven is zeer te prijzen.

Fundamenten
Het pgb is voor mensen die zorg nodig hebben een uitgelezen mogelijkheid zorg in te kopen en te organiseren die aansluit bij hun behoeften, cultuur en leefstijl. Voor hulpbehoevende migranten die in staat zijn regie te voeren over geld en hulpverleners is het pgb daarom een prachtig instrument. Misbruik van mensen die zorg behoeven en van pgb-middelen is zeer ernstig, ook al omdat het zaagt aan de fundamenten onder het pgb-instrument.
Misbruik vindt niet alleen in kringen van migranten plaats. Wel lopen mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen meer gevaar het slachtoffer te worden van misbruik.

Keurmerk
NOOM en CSO staan achter het door Per Saldo te ontwikkelen keurmerk voor pgb-bemiddelingsbureaus. Strenge controle op besteding van pgb-middelen is gewenst. Het maatschappelijk draagvlak onder de regeling is daarmee gediend. pgb-geld mag uitsluitend gestort worden op de rekening van de pgb-houder zelf en de budgethouder zelf is verantwoordelijk voor de verantwoording ervan. Mensen zouden alleen voor pgb moeten kiezen omdat het hen in staat stelt hun zorg te organiseren op een wijze die hun eigen regie en kwaliteit van leven bevordert.

Waarschuwen
Veel partijen zijn nodig om te werken aan het uitbannen van de gesignaleerde misstanden. Het NOOM zal ook zelf een bijdrage leveren door de achterban te informeren en te waarschuwen voor malafide praktijken. NOOM zal daarbij samenwerking zoeken met andere partijen.

Reageer op dit artikel