nieuws

Reacties op concept-regeerakkoord VVD-CDA

Geen categorie

Zorgmarkt zet een aantal reacties op het concept-regeerakkoord van CDA en VVD op een rij.

ActiZ: frictie
Branchevereniging van zorgaanbieders Actiz: 'Het is op zich plezierig dat het kabinet vindt dat er geld bij moet, en dat er oog moet zijn voor de kwaliteit van de zorg. Maar wij vragen ons wel af waar dat miljard precies vandaan komt.' 'Die 12.000 verpleegkundigen die met dat geld kunnen worden betaald, zijn die er eigenlijk wel? Wij voorzien daar een kleine frictie.' Dit kabinet wil patiëntenrechten verankeren in een nieuwe wet, maar die rechten zijn onzes inziens al goed geregeld. Wij vragen ons af welke toegevoegde waarde zo'n wet heeft.'

NVZ: Veelbelovend voor ziekenhuizen
De NVZ vereniging van ziekenhuizen reageert positief op het conceptregeerakkoord van het beoogde VVD-CDA-kabinet. 'De paragraaf over gezondheid bevat verschillende onderdelen die in lijn zijn met het beleid van de ziekenhuisbranche. Dat is dus veelbelovend. We willen graag samen met het nieuwe kabinet gaan werken aan het realiseren van de plannen', aldus Roelf de Boer, voorzitter van de NVZ.
Een belangrijk punt voor de NVZ is dat de nieuwe coalitie verdere stappen wil zetten op het gebied van prestatiebekostiging. Dat zal leiden tot beter inzicht in de kosten en kwaliteit van ziekenhuisprestaties. Voorwaarde hiervoor is de aangekondigde invoering van uniforme productdefinities. Ook de afschaffing van de zogeheten functionele budgettering, het afschaffen van ex-postcompensaties voor verzekeraars en het uitbreiden van vrije prijsvorming passen in de keuze voor prestatiebekostiging. Het conceptregeerakkoord kondigt daarnaast een versterking aan van de positie van raden van bestuur van ziekenhuizen ten opzichte van medisch specialisten.
De NVZ onderschrijft verder het plan van het nieuwe kabinet om onder voorwaarden winstuitkering in de zorg mogelijk te maken. Daardoor zouden aanvullende investeringen uit de private markt kunnen worden aangetrokken. Volgens een onderzoek dat adviesbureau SEO eerder dit jaar in opdracht van de NVZ hield blijkt dat het aantrekken van privaat kapitaal en winstuitkeringen niet op gespannen voet hoeven te staan met het publieke belang en kwaliteit van de zorg.
Het aantrekken van privaat kapitaal zal bovendien innovaties in ziekenhuizen vergemakkelijken. Uit een in opdracht van de NVZ verschenen onderzoek blijkt dat innovaties door de huidige regelgeving te traag gaan en nieuwe behandelmethoden moeizaam hun weg vinden naar het verzekerd pakket. De NVZ juicht dan ook toe dat de nieuwe regering de toelatingsprocedure van innovaties wil versnellen, bijvoorbeeld door het instellen van een experimenteer-DBC.
De NVZ vindt het in dat kader spijtig dat het nieuwe kabinet een fusieverbod wil instellen voor zorgaanbieders en -verzekeraars. Een dergelijke constructie kan in voorkomende gevallen een goede keuze zijn voor het bieden van kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Naar de mening van de NVZ zou het kabinet deze mogelijkheid dan ook niet moeten uitsluiten.

Specialisten: kabinet door op ingeslagen weg
De Orde van Medisch Specialisten stelt tot zijn spijt vast dat het beoogde rechtse kabinet van plan is door te gaan op de weg die demissionair minister Ab Klink (Volksgezondheid) is ingeslagen. Klink heeft stappen aangekondigd om de autonomie van de vrijgevestigde medisch specialisten in te perken. De directies van ziekenhuizen moeten meer zeggenschap krijgen over de zorg die de artsen leveren en over de beloning die zij daarvoor krijgen. Volgens de Orde onderstreept dat de noodzaak van de acties die zijn aangekondigd. Op donderdag 7 oktober draaien zij uit protest zondagsdiensten.

V&VN: Regeerakkoord krijgt 6,5
Het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet krijgt een voldoende van V&VN. 'Positief is de expliciete aandacht voor de ouderenzorg, met extra investeringen. Ook met terugdringen van de regeldruk en aandacht voor kwaliteitsnormen legt het kabinet de juiste focus: op het werven én behouden van verpleegkundigen en verzorgenden', zegt Marian Kaljouw, voorzitter V&VN. V&VN vreest wel de impact van 'ombuigingen' in de zorgbegroting op de toegankelijkheid van zorg, onder andere in de ggz. De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden legde het akkoord langs de V&VN Zorgmeetlat. Het Regeerakkoord scoort met 6,5 een voldoende. Marian Kaljouw: 'Met name voor verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg, langdurige zorg en 1e lijn biedt het akkoord perspectief.'  De wijkverpleegkundige en huisarts worden expliciet benoemd in de versterking van betere zorg dichtbij huis. Met extra stimuleringsmaatregelen en de inzet van de verpleegkundig specialist geeft het kabinet aandacht aan taakherschikking en aan carrièreperspectief voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Kritischer is V&VN over de financiële gevolgen van meer doelmatigheid in de ggz en de (extra) eigen bijdrage in deze sector. Deze kunnen de toegankelijkheid van zorg belemmeren en daarmee ook de beroepsbeoefening van verpleegkundigen en verzorgenden negatief beïnvloeden.

KNMG: doelmatige zorg vergt langetermijnvisie
In het concept-regeerakkoord staan enkele positieve plannen voor de zorg. Er ontbreekt echter een visie en daardoor een samenhangend beleid dat ook op termijn kwaliteit en doelmatigheid nastreeft. Artsenorganisatie KNMG heeft er bij herhaling krachtig voor gepleit dat het volgende kabinet een langetermijnvisie op de gezondheidszorg ontwikkelt. Het akkoord zet in op versterking van de zorg dicht bij huis, verschuiving van zorg van ziekenhuis naar huisarts, taakherschikking en -delegatie van artsen naar andere zorgverleners en ketenzorg. De KNMG ondersteunt die voornemens maar mist andere noodzakelijke maatregelen: veel meer verpleegkundigen en generalistisch werkende artsen, minder superspecialisten, een ander beroepenpalet dat veel beter is afgestemd op de zorgbehoefte. Het akkoord wil zeldzame zorg in topziekenhuizen concentreren. Maar er moet veel meer gebeuren: reorganiseer de ziekenhuiszorg en concentreer de meer complexe zorg in een kleiner aantal regionale centra. Concentreer ook ondersteunende voorzieningen als lab en radiologie.
Analyseer het verzekerde pakket maar verwacht niet dat dat op korte termijn tot besparingen leidt, mogelijk wel tot kwaliteitsverbetering. Geen eigen bijdragen in de ggz, want die verminderen de toegang tot zorg en vormen alleen een kostenverschuiving, geen besparing.

ZN: op  hoofdlijnen positief
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is op hoofdlijnen positief over de plannen van het beoogde rechtse kabinet voor de gezondheidszorg. De zorgverzekeraars zijn vooral blij dat VVD en CDA door willen gaan met marktwerking in de zorg. Ook zijn zij verheugd dat de partijen ervoor kiezen het grootste deel van de langdurige zorg voor chronische zieken en gehandicapten (AWBZ) door de zorgverzekeraars te laten uitvoeren. ZN noemt het ook positief dat het aan zorginstellingen onder voorwaarden wordt toegestaan geld uit de private markt aan te trekken.

KNGF: patiënten de dupe
Het nieuwe kabinet gaat het pakket voor de basisverzekering inperken. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is onaangenaam verrast, omdat volwassenen met een chronische aandoening straks vijftien behandelingen voor fysiotherapie zelf moeten betalen of zich hier aanvullend voor moeten verzekeren. Bas Eenhoorn, voorzitter KNGF: 'Het KNGF vindt de overheveling van een zo groot aantal behandelingen van het basispakket naar het aanvullend pakket een brug te ver. Deze maatregel gaat ten koste van de chronisch zieken. Mensen worden ouder en krijgen te maken met chronische aandoeningen. Voor deze groep is goed bewegen niet vanzelfsprekend. Fysiotherapie zorgt dat mensen in beweging blijven en het is dus niet logisch om hierop te bezuinigen.'

NPCF: veelbelovend
NPCF, koepelorganisatie van patiëntenverenigingen: 'Het is veelbelovend dat de zorg wordt ontzien en dat er zelfs extra geld wordt vrijgemaakt voor de ouderenzorg. Wij zien ook echt een aantal van onze eigen wensen terug in de plannen. Wij hebben wel een aantal vraagtekens. Het lijkt erop dat de marktwerking wordt doorgezet. Wij zouden eerder willen oproepen tot een pas op de plaats en een evaluatie om te bekijken of de stappen die al in die richting zijn gezet, wel zo goed hebben uitgepakt.'

KNMP: aanknopingspunten
De brancheorganisatie van apothekers KNMP ziet in het regeerakkoord aanknopingspunten om de farmaceutische zorg in Nederland te verbeteren. De branchevereniging is het met de coalitiepartijen eens dat de basiszorg, waaronder ook de apotheken vallen, dichter bij de patiënt moet worden gebracht. Ook is de KNMP te spreken over het pleidooi van de partijen voor vermindering van de administratieve lastendruk in de zorg. De KNMP is blij met de aandacht in het regeerakkoord voor ouderenzorg. Wel vindt zij het jammer dat de nadruk lijkt te liggen op de zorg voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen, terwijl de rol die bijvoorbeeld huisartsen en apothekers spelen bij de gezondheid van senioren onderbelicht blijft.

LOC: Ambivalent over kabinetsbeleid
LOC – Zeggenschap in zorg – is ambivalent over de plannen van het nieuwe kabinet. Enerzijds is LOC verheugd over het extra geld voor de ouderenzorg. Anderzijds vindt LOC de bezuinigingen en extra eigen bijdragen in de ggz onaanvaardbaar. Daarmee lijkt er geen visie te zijn op de een duurzame toekomst voor de zorg. 'Wij zijn verheugd over het extra geld voor de ouderenzorg. Het is belangrijk dat er meer personeel komt en dat het personeel meer scholing kan ontvangen. Wel vinden wij het van belang dat er investeringen komen in zorg op afstand.' Het is belangrijk dat de Wet cliëntenrechten zorg snel komt. Cliënten krijgen daarmee meer rechten. Cliëntenraden kunnen de belangen van cliënten beter behartigen.

Consumentenbond: goede zaak
'De Consumentenbond vindt het een goede zaak dat wordt ingezet op het wettelijk vastleggen van de rechten van patiënten. Ook spreekt het regeerakkoord steun uit voor een verbod op fusies tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Beide punten worden al langer door de bond bepleit.' De bond mist 'een structurele inzet op het versterken van de positie van consumenten'.

ANBO: sigaar uit eigen doos
Frank van der Aa, woordvoerder van ouderenbond ANBO: 'Het is prachtig dat er een miljard bij komt en twaalfduizend extra handen aan het bed. Maar het is volgens ons een sigaar uit eigen doos: de rekening wordt bij de mensen zelf gelegd. De zorgtoeslag gaat omlaag, op de AWBZ en het persoonsgebonden budget wordt bezuinigd, het basispakket wordt verder uitgekleed. Dat spreekt elkaar enorm tegen en mist daardoor elke constructieve visie.'

VNG: decentralisatie past binnen visie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): 'De VNG juicht het op zich toe dat dit kabinet zegt "te geloven in een overheid die alleen dat doet wat zij moet doen, liefst zo dicht mogelijk bij mensen" en daarom de jeugdzorg, werkgelegenheidstaken en delen van de AWBZ bij gemeenten wil onderbrengen. Decentralisatie past binnen de visie van gemeenten waarbij overheidstaken zo dicht mogelijk bij de burger moeten worden gelegd. De VNG betreurt het dan ook dat het principe om het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger te brengen juist bij de politie niet wordt gevolgd. De voorstellen leiden ertoe dat er een enorm kostbare reorganisatie op gang zal komen.'

FNV: argusogen
De plannen voor de zorg bekijkt Abvakabo FNV met argusogen. Het plan om winstuitkering in de zorg mogelijk te maken is wat de bond betreft in ieder geval desastreus; dat betekent dat publiek geld in de zakken van private investeerders gaat verdwijnen. Abvakabo FNV is ontsteld over de voorstellen voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en de WSW hervormt. De gemeenten, die daartoe in het verleden niet succesvol zijn gebleken, gaan deze uitvoeren.

Zie ook: 'GGZ Nederland verbijsterd over gang van zaken rondom eigen bijdrage'.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels