nieuws

Rekenmodel toekomstige kosten AWBZ

Geen categorie

Onder de titel 'AWBZ: zelfrijzend bakmeel' werd onlangs door Berenschot een symposium georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van René van Duuren. Hierbij stond de toekomstige bekostiging van de AWBZ centraal. Daartoe is een rekenmodel samengesteld dat de ontwikkeling van de toekomstige kosten in kaart brengt.

Naar verwachting verdubbelen de AWBZ uitgaven de komende vijftien jaar. De verdubbeling wordt vooral veroorzaakt door de andere samenstelling van de bevolking. De demografische verandering is als draaipunt voor deze berekening genomen, waarbij is verondersteld dat alle overige factoren (indicatiestelling en de samenstelling van de aanspraken) gelijk blijven.

Beleidsopties
Aan de deelnemers van het symposium is een zestal beleidopties voorgeschoteld, die alle uitmonden in een ander gebruik van de AWBZ. Al deze beleidsopties reflecteren toekomstig beleid en sommige zijn opgenomen in  het onlangs gesloten regeerakkoord. Zo kan bijvoorbeeld worden doorgerekend wat het effect van de scheiding van wonen en zorg is. De andere opties zijn: opschonen van de aanspraken van de AWBZ, verhogen van de eigen bijdragen door zorggebruikers, invoeren van een wachttijd, verzwaren van de indicatiebesluiten en verhogen van de productiviteit.
Aan de deelnemers werd gevraagd een tweetal opties te kiezen. De op deze wijze verkregen beleidsalternatieven zijn gesimuleerd en de ombuigingseffecten van de verschillende varianten doorgerekend. Duidelijk werd dat het effect van de verschillende maatsregelen sterk van elkaar verschillen en dat sommige beleidsalternatieven meer effect sorteren dan andere. Uit de discussie werd helder dat het rekenmodel op sommige punten een nadere detaillering behoeft, maar er bestond enthousiasme over de verklaringskracht van het ontwikkelde model. Nadere informatie is te verkrijgen bij secretariaat-pmz@berenschot.com.

Reageer op dit artikel