nieuws

Veel zorggroepen tevreden met verzekeraars, de helft niet

Geen categorie

Het merendeel van de zorggroepen is tevreden over het resultaat van de onderhandelingen met de preferente zorgverzekeraar, maar bijna de helft van de zorggroepen is (zeer) ontevreden over het onderhandelingsproces. En veel zorggroepen ervaren knelpunten op het terrein van de ICT. Dit zijn enkele conclusies van het RIVM-rapport De organisatie van zorggroepen anno 2010.

Als gevolg van de experimentele invoering van integrale bekostiging gedurende de jaren 2007 tot en met 2009 zijn er in Nederland diverse zorggroepen opgericht. In het rapport De organisatie van zorggroepen anno 2010 geven onderzoekers van het RIVM inzicht in de huidige stand van zaken van de organisatie van zorggroepen en in de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de uitrol van de zorgprogramma's voor diabetes, vasculair risicomanagement (VRM) en chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Dit onderzoek is een vervolg op de nulmeting zorggroepen die in 2008 is uitgevoerd.

Zorggroep
Een zorggroep is een organisatie met rechtspersoonlijkheid waarin zorgaanbieders zijn verenigd. De zorggroep is verantwoordelijk voor de coördinatie en levering van de gecontracteerde zorg in een bepaalde regio. Met de term 'zorggroep' wordt de hoofdcontractant van het ketendiagnosebehandelcombinatie (keten-dbc) contract bedoeld; niet het team van zorgverleners dat de feitelijke zorg verleent.

Structuur
In Nederland zijn tot maart 2010 in totaal 97 zorggroepen opgericht met minimaal een operationeel zorgprogramma. Momenteel participeert ruim driekwart van alle huisartsen in een zorggroep. Binnen een zorggroep nemen gemiddeld 76 huisartsen deel. In vergelijking met 2008 zijn er vrijwel geen veranderingen in het aantal deelnemende huisartsen en aantal patiënten per zorggroep. Ook zijn de huisartsen nog steeds de belangrijkste spelers in zorggroepen. Veel zorggroepen bestaan zelfs exclusief uit huisartsen. Qua organisatiestructuur is sinds de nulmeting weinig veranderd in de zorggroepen, maar de patiënten hebben wel iets meer inspraak gekregen, hoewel dit nog niet overal even goed geregeld is.

Onderhandelen met zorgverzekeraars
Het merendeel van de zorggroepen is tevreden over het resultaat van de onderhandelingen met de preferente zorgverzekeraar, maar bijna de helft van de zorggroepen is (zeer) ontevreden over het onderhandelingsproces. Negen op de tien zorggroepen ervaart knelpunten in het contracteren met zorgverzekeraars. Die knelpunten betreffen niet alleen nieuw te contracteren zorgprogramma's, maar ook het zorgprogramma diabetes. De meest genoemde knelpunten zijn het niet reageren van zorgverzekeraars en het niet willen volgen van het contract met de preferente zorgverzekeraar.

ICT
De zorggroepen ervaren knelpunten op het terrein van de ICT wat het geïntegreerd leveren van zorg belemmert. Dit is niet veranderd sinds de nulmeting in 2008. Een derde van de zorggroepen heeft een keteninformatiesysteem (KIS) geimplementeerd. Vooralsnog lijkt het er op dat ook een KIS nog niet voldoet aan de informatiebehoefte van zorggroepen. Driekwart van de gebruikers geeft aan problemen te ervaren met KIS.

De patiënt
De rol van de patiënt in de zorggroep is nog onderontwikkeld. Veel zorggroepen hebben nog geen of onvoldoende aandacht voor zelfmanagement. Bij- en nascholing voor zorgverleners op het gebied van zelfmanagement wordt nog door weinig zorggroepen georganiseerd. Bij een aantal zorggroepen met een KIS zijn echter wel stappen gezet om de betrokkenheid van de patiënt bij zijn individuele zorgproces te vergroten. Bij acht zorggroepen heeft de patiënt zonder tussenkomst van zorgverleners via internet toegang tot zijn eigen zorgdossier, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om zelf gegevens toe te voegen. Het experimenteren met en het onderzoeken en implementeren van effectieve zelfmanagement interventies zal de komende jaren hoger op de agenda moeten staan.

Keten-dbc's
Alle zorggroepen hebben een keten-dbc contract voor het diabeteszorgprogramma en daarmee is een landelijke uitrol nagenoeg gerealiseerd. Slechts enkele zorggroepen hebben een keten-dbc contract voor de VRM- en COPD-zorgprogramma's. Oorzaak hiervan is onder meer een moeizame onderhandeling met de zorgverzekeraars. De zorggroepen met meerdere zorgprogramma's hebben vaak een complexere juridische structuur en kunnen meerdere rechtsvormen hebben. Daardoor zijn multimorbide patiënten (patiënten met meerdere chronische ziekten) voor hun chronische zorg bij meerdere zorggroepen 'in zorg'. Wat dit betekent voor de kwaliteit van de feitelijke zorgverlening van mensen met multimorbiditeit is vooralsnog onduidelijk.

Meer nieuws: RIVM-rapport.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels