nieuws

Fiscaal pakket 2012: overige maatregelen

Geen categorie

Het Fiscaal pakket bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2012, de Geefwet, de Wet uitwerking autobrief, de Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen en de Overige fiscale maatregelen 2012. Hieronder staan per wetsvoorstel alle overige maatregelen.

Tenzij anders aangegeven is de inwerkingstredingsdatum 1 januari 2012.

Belastingen van rechtsverkeer
Het tarief van de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van woningen wordt met ingang van 15 juni 2011 verlaagd van 6% naar 2%. De maatregel vervalt per 1 juli 2012.

Fiscaal bestuursrecht en invordering
Er komt een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoeden van rente die aansluit op de regeling verzuimrente van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het rentepercentage wordt gesteld op de wettelijke rente zoals deze geldt voor niet-handelstransacties. Het rentepercentage voor het heffen of vergoeden van rente blijft in de nieuwe regeling gelijk. De nieuwe renteregeling heeft zowel een heffings- als een invorderingscomponent.

De heffingscomponent van de regeling wordt voortaan belastingrente genoemd. De invorderingscomponent blijft invorderingsrente heten. De inspecteur brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een belastingaanslag met een door de belanghebbende te betalen bedrag door toedoen van die belanghebbende te lang op zich laat wachten. Voorts vergoedt de inspecteur belastingrente ingeval hij er te lang over doet een belastingaanslag met een uit te betalen bedrag vast te stellen, indien die aanslag overeenkomstig de ingediende aangifte of een ingediend (herzienings)verzoek is.

Door de ontvanger van de Belastingdienst wordt invorderingsrente in rekening gebracht als de belastingaanslag te laat wordt betaald. De ontvanger zal ten slotte invorderingrente vergoeden als hij er te lang over doet een beschikking met een uit te betalen bedrag, feitelijk uit te betalen. In de nieuwe regeling vangt het tijdvak waarover rente wordt berekend aan op 1 juli na afloop van het belastingjaar. Hierdoor komen veel minder belastingplichtigen dan nu het geval is in aanraking met de belastingrente. Bij een gebroken boekjaar voor de vennootschapsbelasting, gaat de renteteller pas lopen vanaf de eerste dag van de zevende maand na afloop van het boekjaar.

Milieuheffingen

 • De afvalstoffenbelasting wordt afgeschaft.
 • De grondwaterbelasting wordt afgeschaft.
 • De belasting op leidingwater wordt per 1 januari 2013 afgeschaft.
 • De verpakkingenbelasting wordt per 1 januari 2013 afgeschaft.

Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
Het wetsvoorstel Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen regelt het moment en de wijze waarop de dwangsomregeling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing wordt op beschikkingen die betrekking hebben op inkomensafhankelijke regelingen waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Belastingdienst/Toeslagen (Wet op de zorgtoeslag, Wet op de huurtoeslag, Wet kinderopvang en regelingen kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet op het kindgebonden budget).

Op grond van de dwangsomregeling verbeurt een bestuursorgaan een dwangsom als het niet binnen de geldende wettelijke termijn beslist op een verzoek van een belanghebbende om een beschikking. Die dwangsom loopt op van € 20 per dag tot € 40 per dag dat het bestuursorgaan te laat is met het geven van een beschikking. Het maximumbedrag is € 1260. Vanwege mogelijke problemen met het nieuwe toeslagensysteem (NTS) en de daarmee samenhangende financiële risico’s stelt het kabinet voor om de dwangsomregeling van toepassing te laten worden op beschikkingen die betrekking hebben op het berekeningsjaar 2013 en later.

Daarnaast stelt het kabinet voor om de dwangsomregeling niet te laten gelden voor beschikkingen van de Belastingdienst/Toeslagen in het kader van het definitief toekennen. De definitieve toekenning is volgens het kabinet niets anders dan een eindafrekening. Op alle voorafgaande stappen waarbij de burger actief een aanspraak maakt en een beschikking krijgt met materiële consequenties blijft de dwangsomregeling van toepassing. In ongeveer de helft van de gevallen komt de eindafrekening op nihil uit. In de andere gevallen gaat het in het algemeen om de terugvordering of nabetaling van kleine bedragen.

Tot slot stelt het kabinet voor om de mogelijkheid te verkrijgen de dwangsomregeling tijdelijk of gedeeltelijk buiten werking te stellen om grote financiële risico’s te voorkomen in het geval zich incidenten voordoen in de vorm van verstoringen in het uitvoeringsproces.

Schenk- en erfbelasting
In de wet wordt vastgelegd dat verpachte woningen ten behoeve van de schenk- en erfbelasting gewaardeerd mogen worden op een lagere waarde dan de WOZ-waarde. Voor de waardering wordt aangesloten bij de reeds bestaande tabel ten behoeve van de waardering van verhuurde woningen. Als voorwaarde voor de afwijkende waardering voor verpachte woningen geldt wel dat de pachtovereenkomst voor ten minste 12 jaar moet zijn aangegaan.

Assurantiebelasting
Voor verzekeringsmaatschappijen buiten de Europese Unie wordt in bepaalde gevallen opnieuw de verplichting gesteld om een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland aan te stellen. Als zij zich niet aan deze verplichting houden kan de belasting net zoals vóór 2011 geïnd worden bij de verzekeringnemer.

Fiscaal bestuursrecht

 •  Uitbreiding soepele herziening: De herzieningsprocedure wordt uitgebreid naar voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting. Te zijner tijd wil het kabinet de herzieningsprocedure ook invoeren bij definitieve aanslagen.
 • Verkrijgboete na verzuimboete bij nieuwe bezwaren: Het kabinet stelt voor het opleggen van een vergrijpboete na een verzuimboete mogelijk te maken indien sprake is van feiten en omstandigheden die later bekend zijn geworden. De eerder opgelegde verzuimboete wordt verrekend met de later alsnog opgelegde vergrijpboete. Het kabinet voorziet niet in overgangsrecht.
 • Informatieverplichting. De belasting- of inhoudingsplichtige kan worden verplicht uit eigen beweging de inspecteur van onjuistheden of onvolledigheden mededeling te doen zodra hij daarmee bekend is of wordt. Op het niet-nakomen van deze verplichting staat de sanctie van een vergrijpboete van maximaal 100%. Het kabinet denkt hierbij onder andere aan de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto, aan de zogenoemde Edelweissroute en aan de suppleties omzetbelasting.

(Bron: Redactie Vakstudienieuws Vandaag)

Lees ook:

Fiscaal pakket 2012: vennootschapsbelasting

Fiscaal pakket 2012: btw, accijnzen en verbruiksbelastingen

 • De afvalstoffenbelasting wordt afgeschaft.
 • De grondwaterbelasting wordt afgeschaft.
 • De belasting op leidingwater wordt per 1 januari 2013 afgeschaft.
 • De verpakkingenbelasting wordt per 1 januari 2013 afgeschaft.

Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
Het wetsvoorstel Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen regelt het moment en de wijze waarop de dwangsomregeling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing wordt op beschikkingen die betrekking hebben op inkomensafhankelijke regelingen waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Belastingdienst/Toeslagen (Wet op de zorgtoeslag, Wet op de huurtoeslag, Wet kinderopvang en regelingen kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet op het kindgebonden budget).

Op grond van de dwangsomregeling verbeurt een bestuursorgaan een dwangsom als het niet binnen de geldende wettelijke termijn beslist op een verzoek van een belanghebbende om een beschikking. Die dwangsom loopt op van € 20 per dag tot € 40 per dag dat het bestuursorgaan te laat is met het geven van een beschikking. Het maximumbedrag is € 1260. Vanwege mogelijke problemen met het nieuwe toeslagensysteem (NTS) en de daarmee samenhangende financiële risico’s stelt het kabinet voor om de dwangsomregeling van toepassing te laten worden op beschikkingen die betrekking hebben op het berekeningsjaar 2013 en later.

Daarnaast stelt het kabinet voor om de dwangsomregeling niet te laten gelden voor beschikkingen van de Belastingdienst/Toeslagen in het kader van het definitief toekennen. De definitieve toekenning is volgens het kabinet niets anders dan een eindafrekening. Op alle voorafgaande stappen waarbij de burger actief een aanspraak maakt en een beschikking krijgt met materiële consequenties blijft de dwangsomregeling van toepassing. In ongeveer de helft van de gevallen komt de eindafrekening op nihil uit. In de andere gevallen gaat het in het algemeen om de terugvordering of nabetaling van kleine bedragen.

Tot slot stelt het kabinet voor om de mogelijkheid te verkrijgen de dwangsomregeling tijdelijk of gedeeltelijk buiten werking te stellen om grote financiële risico’s te voorkomen in het geval zich incidenten voordoen in de vorm van verstoringen in het uitvoeringsproces.

Schenk- en erfbelasting
In de wet wordt vastgelegd dat verpachte woningen ten behoeve van de schenk- en erfbelasting gewaardeerd mogen worden op een lagere waarde dan de WOZ-waarde. Voor de waardering wordt aangesloten bij de reeds bestaande tabel ten behoeve van de waardering van verhuurde woningen. Als voorwaarde voor de afwijkende waardering voor verpachte woningen geldt wel dat de pachtovereenkomst voor ten minste 12 jaar moet zijn aangegaan.

Assurantiebelasting
Voor verzekeringsmaatschappijen buiten de Europese Unie wordt in bepaalde gevallen opnieuw de verplichting gesteld om een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland aan te stellen. Als zij zich niet aan deze verplichting houden kan de belasting net zoals vóór 2011 geïnd worden bij de verzekeringnemer.

Fiscaal bestuursrecht

 •  Uitbreiding soepele herziening: De herzieningsprocedure wordt uitgebreid naar voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting. Te zijner tijd wil het kabinet de herzieningsprocedure ook invoeren bij definitieve aanslagen.
 • Verkrijgboete na verzuimboete bij nieuwe bezwaren: Het kabinet stelt voor het opleggen van een vergrijpboete na een verzuimboete mogelijk te maken indien sprake is van feiten en omstandigheden die later bekend zijn geworden. De eerder opgelegde verzuimboete wordt verrekend met de later alsnog opgelegde vergrijpboete. Het kabinet voorziet niet in overgangsrecht.
 • Informatieverplichting. De belasting- of inhoudingsplichtige kan worden verplicht uit eigen beweging de inspecteur van onjuistheden of onvolledigheden mededeling te doen zodra hij daarmee bekend is of wordt. Op het niet-nakomen van deze verplichting staat de sanctie van een vergrijpboete van maximaal 100%. Het kabinet denkt hierbij onder andere aan de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto, aan de zogenoemde Edelweissroute en aan de suppleties omzetbelasting.

(Bron: Redactie Vakstudienieuws Vandaag)

Lees ook:

Fiscaal pakket 2012: vennootschapsbelasting

Fiscaal pakket 2012: btw, accijnzen en verbruiksbelastingen

Reageer op dit artikel