nieuws

Fiscaal pakket 2012: vennootschapsbelasting

Geen categorie

Het Fiscaal pakket van minister de Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2012, de Geefwet, de Wet uitwerking autobrief, de Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen en de Overige fiscale maatregelen 2012. Hieronder staan per wetsvoorstel alle maatregelen op het gebied van de vennootschapsbelasting. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingstredingsdatum 1 januari 2012.

> Excessieve renteaftrek door overnameholdings wordt beperkt. Hierbij gaat een eerbiedigende werking voor bestaande situaties gelden. De overnamerente wordt in aftrek beperkt indien het overnames betreft die op of na 1 januari 2012 plaatsvinden. De beperkende bepalingen zorgen ervoor dat de rente over de overnameschuld niet de facto onbeperkt in aftrek kan komen op de winst van de overgenomen vennootschap. Daarbij wordt de renteaftrek tot een bedrag van € 1.000.000 ongemoeid gelaten. Ook blijft de aftrek in stand voor zover na de overname sprake is van een gezonde financiering.

> Er wordt een objectvrijstelling voor vaste inrichtingen geïntroduceerd. Hierdoor wordt de fiscale behandeling van buitenlandse vaste inrichtingen meer gelijkgetrokken met de behandeling van deelnemingen. Zowel de positieve als de negatieve resultaten van de buitenlandse vaste inrichting worden uit de wereldwinst geëlimineerd. Niet relevant is of de voordelen in het land van de vaste inrichting in de belastingheffing worden betrokken. De onderworpenheidseis voor de voorkoming van dubbele belasting met betrekking tot winsten van actieve vaste inrichtingen vervalt. Verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen die definitief zijn bij staking van de activiteiten of overdracht ervan aan een derde worden wel in aftrek toegelaten. De gehele regeling wordt opgenomen in de Wet VPB 1969 waardoor het gedeelte van het Bvdb 2001 dat betrekking heeft op de vennootschapsbelasting grotendeels kan vervallen. Ook vervalt de regeling in de Wet VPB 1969 die ziet op de omzetting van een vaste inrichting in een deelneming. Verder zal een regeling gelden om constructies via laagbelastende landen tegen te gaan: voor voordelen uit zogenoemde passieve vaste inrichtingen in laagbelastende landen geldt de objectvrijstelling niet. In plaats daarvan wordt voor positieve voordelen verrekening gegeven. Negatieve voordelen worden beperkt in aanmerking genomen.

> In het buitenland gevestigde lichamen die naar buitenlands recht zijn opgericht en vergelijkbaar zijn met naar Nederlands recht opgerichte verenigingen of stichtingen of die een kerkgenootschap zijn worden voortaan slechts in de vennootschapsbelasting betrokken voor zover zij een onderneming drijven.

> De buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling wordt aangepast. Als additionele voorwaarde wordt toegevoegd dat het aanmerkelijk belang door het buitenlandse lichaam moet worden gehouden met als voornaamste doel of een van de voornaamste doelen het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting bij een ander. In de dividendbelasting wordt een anti-misbruikmaatregel voorgesteld waardoor een coöperatie, die direct of indirect aandelen houdt met als doel de heffing van Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een ander te ontgaan, inhoudingsplichtige wordt voor de dividendbelasting.

> De herbestedingsreserve voor lichamen met een algemeen maatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond wordt gewijzigd en meer toegespitst op de doelgroepen waarvoor deze is bedoeld.

> Bij nota van wijziging zal een Research & Development aftrek worden opgenomen. Deze behelst een nieuwe generieke fiscale faciliteit voor de directe kosten van R&D, niet zijnde loonkosten.

> De werkingssfeer van de zogenoemde teruggaafregeling in de dividendbelasting wordt verruimd.

Lees ook:

Fiscaal pakket 2012: btw, accijnzen en verbruiksbelastingen

Fiscaal pakket 2012: overige maatregelen

Reageer op dit artikel