nieuws

5000 werkervaringsplekken voor gehandicapten

Geen categorie

Werkgevers gaan de komende jaren 5000 extra werkervaringsplekken inrichten voor jongeren en werklozen met een handicap. Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) heeft dit met ondernemersorganisatie VNO-NCW afgesproken.

Dat maakte de VVD-bewindsman bekend bij een presentatie van zijn wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (WWNV). Hiermee wil de Krom de onderkant van de arbeidsmarkt hervormen. Met de wet wil hij meer mensen uit de uitkering helpen en gehandicapten vaker aan het werk krijgen in een 'gewone' baan in plaats van in de sociale werkplaats. Hierbij worden de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong-uitkering (voor jonggehandicapten) grotendeels samengevoegd.

Kritiek 
De brancheorganisatie voor de sociale werkvoorzieningen Cedris en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staan achter het doel van het voorstel maar plaatsen kritische kanttekeningen bij de haalbaarheid van het wetsvoorstel.

Cedris stelt dat het wetsvoorstel niet automatisch tot meer werk voor mensen met een beperking  leidt. Het budget is met name in de eerste jaren ontoereikend om hulp en begeleiding te bieden aan mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Cedris voorziet een fors financieel probleem in de eerste jaren na invoering van de wet. Het beschikbare budget gaat in de eerste jaren grotendeels op aan loonkosten. De huidige groep van 100.000 mensen in de sociale werkvoorziening behoudt de huidige cao, met een gemiddeld loon van 120 procent van het minimumloon. Eerder berekende Cedris al dat in 2015 ruim 80 procent van het budget van gemeenten voor re-integratie op zal gaan aan deze loonkosten. Dat betekent dat er nauwelijks geld overblijft voor hulp en begeleiding voor de totale doelgroep van 400.000 mensen van het wetsvoorstel.

Dit betekent dat veel mensen niet aan de slag kunnen en dat er een groter beroep op andere voorzieningen zoals de zorg zal worden gedaan. Dit zal dus op andere terreinen leiden tot kostenstijgingen.

Gemeenten
Ook gemeenten delen de uitgangspunten van de Wet werken naar vermogen (WNV) maar zijn bezorgd over de uitvoerbaarheid. Het beschikbare budget dreigt op te gaan aan de lonen van de Sociale Werkvoorziening waardoor nauwelijks geld overblijft voor de re-integratie van andere doelgroepen. Daarnaast is een ruime mate van beleidsvrijheid noodzakelijk om gemeenten in staat te stellen maatwerk te leveren. Dit ontbreekt in het wetsvoorstel.
"Je moet iemand niet afschrijven voor de arbeidsmarkt omdat hij niet in staat is om zelf een baan te vinden," aldus Jan Hamming, de voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de VNG en wethouder in Tilburg. "Door de vergrijzing en de economische recessie hebben we iedereen nog harder nodig. Er moet een cultuur ontstaan waarin overheid, onderwijs en ondernemers als vanzelfsprekend investeren in de talenten van mensen. Alleen dan heeft de wet Werken naar Vermogen kans van slagen."

De VNG maakt zich zorgen over de bureaucratische uitwerking van Werken naar Vermogen. Werkgevers vragen van gemeenten snelheid en flexibiliteit. De VNG pleit daarom voor het afschaffen van de toegangstoets voor loondispensatie.
De VNG vreest dat gemeenten de komende jaren een onevenredig groot deel van het ontschotte re-integratiebudget zullen moeten inzetten voor de SW-sector. Gemeenten houden daardoor geen financiële armslag om andere werkzoekenden richting de arbeidsmarkt te begeleiden. De oorzaak hiervan zit in de door kabinet – gegarandeerde – arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de SW-sector. Die moeten worden betaald uit de re-integratiemiddelen. In sommige regio's gaat daarom het gehele re-integratiebudget op aan de SW-sector.

Reageer op dit artikel