nieuws

Zorgverzekeraar DSW steunt huisartsen tegen NMa

Geen categorie

De boete van bijna acht miljoen euro die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft opgelegd vormt de aanleiding tot een spoeddebat dat donderdag 26 januari 2012 in de Tweede Kamer wordt gehouden. Zorgverzekeraar DSW deelt de verontwaardiging van de huisartsen, ook vooral vanwege de kwalijke gevolgen die de uitspraak van de NMa […]

De boete van bijna acht miljoen euro die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft opgelegd vormt de aanleiding tot een spoeddebat dat donderdag 26 januari 2012 in de Tweede Kamer wordt gehouden. Zorgverzekeraar DSW deelt de verontwaardiging van de huisartsen, ook vooral vanwege de kwalijke gevolgen die de uitspraak van de NMa met zich brengt. DSW overweegt zelfs zich te voegen in de rechtszaak van de LHV tegen de NMa.

Volgens de NMa zou de LHV haar achterban hebben aangezet nieuwe vestigingen van huisartsen te hinderen om zodoende concurrentie tegen te werken. Chris Oomen, bestuursvoorzitter DSW Zorgverzekeraar: 'Daar kijken wij nogal van op. Immers, als van een via de LHV door huisartsen georganiseerde vorm van tegenwerken sprake zou zijn, zou ons dat beslist zijn opgevallen. Waar wij huisartsen al over nieuwe vestigingen hebben gehoord, betrof dat het appel aan ons om nieuwe vestigingen vooral te stimuleren en te faciliteren omdat de beschikbaarheid van huisartsenzorg ernstig onder druk heeft gestaan.'

Wilde vestiging
Daar waar huisartsen zich 'wild' hebben gevestigd, zijn bij de verzekeraar geen problemen bekend. Oomen: 'Deze nieuwkomers zijn gewoon in de waarneemregelingen opgenomen. Overigens, een vestigings- en spreidingsbeleid met het oogmerk een voldoende en evenwichtig aanbod te bevorderen, dus ook in wijken waar veel huisartsen zich liever niet zouden vestigen, is in het belang van de patiënt. Ook is een juiste spreiding van het aanbod van huisartsenzorg voor een goede onderlinge communicatie en samenwerking van belang. Er kunnen overigens wel degelijk goede gronden zijn een voorgenomen vestiging als ongewenst aan te merken. Als de huisarts zijn onafhankelijkheid verliest binnen "huisartsvreemde" initiatieven van niet-huisartsen die vanwege de functionele omschrijving "huisartsenzorg" mogen leveren, dan zal geen verzekeraar die willen contracteren, omdat geen patiënt die zorg wenst.'

Gevolgen
Nog los van de financiële consequenties van de enorme boete voor de LHV, vreest Oomen nog andere gevolgen. 'De afgelopen jaren is door de huisartsen en door ons veel tijd en geld geïnvesteerd om goed toegankelijke en hooggekwalificeerde huisartsenzorg dicht bij huis te kunnen aanbieden. Door fors in de infrastructuur van de eerste lijn te investeren, waarbij niemand overigens werd gehinderd maar juist werd uitgenodigd te participeren, is veel bereikt. Het tekort aan huisartsen in de regio is opgelost. De huisartsen konden meer zelf gaan doen en dat deden zij dan ook. Een gevolg hiervan is dat het macrobudget is overschreden. De rekening hiervan krijgt elke huisarts via een tariefskorting gepresenteerd. Een tariefskorting is op zich al zuur. Erger is dat de tariefmaatregel door de in de genoemde context veroorzaakte overschrijding het verder innoveren en professionaliseren ontmoedigt en de huisartsen het gevoel geeft dat alle geleverde inspanningen de afgelopen jaren eigenlijk voor niets zijn geweest.'

Samenwerking in gevaar
Dat het nog erger kan zal uit de gevolgen blijken die de NMa-uitspraak zal hebben, aldus DSW. Oomen: 'Dat de NMa zijn tanden kan laten zien en hard kan uithalen is nu duidelijk. Dat de NMa via de LHV de huisartsen treft vanwege een of ander briefje ergens op een website waar de huisartsen part noch deel aan hebben gehad zal de vele bestuurlijk actieve huisartsen beslist doen terugdeinzen terwijl ook buiten het domein van de huisartsengeneeskunde de gevolgen niet zullen uitblijven. Medici, huisartsen en specialisten, zijn geen juristen en weten zo langzamerhand niet meer wat, met wie besproken mag worden zonder het risico te lopen op een op zijn minst pijnlijke maar mogelijk zelfs fatale confrontatie met de NMa. Veel medici zullen zich daarom uit allerlei samenwerkinsgsverbanden terugtrekken omdat het innoveren, professionaliseren en organiseren, zo nu blijkt, geen ongevaarlijke bezigheid is.'

Discussie
De spoedzitting van de Tweede Kamer zal een belangrijke discussie op gang brengen. De vraag die beantwoord moet worden is welke mededingingsrechtelijke aspecten de zorg, en daarmee de consument al dan niet dienen. Oomen: 'Of de NMa de juiste wegingen heeft gemaakt alvorens tot de verlammende uitspraak te komen staat wat ons betreft allerminst vast. Wel is duidelijk dat de LHV en daarmee de huisartsen buitenproportioneel zijn getroffen. Dit zou wel eens een ontwrichtende uitwerking kunnen hebben op de inspanningen die velen in allerlei (bestuurlijke) samenwerkingen tot dusverre hebben willen leveren. Wij wensen daarom de in de discussie betrokkenen de wijsheid toe hierbij vooral het patiëntenbelang niet uit het oog te verliezen.'

DSW overweegt zich als verzekeraar in de zaak van de LHV tegen de NMa te voegen, aldus Chris Oomen.

Reageer op dit artikel