nieuws

Baan gaat in rook op

Geen categorie

Een werknemer is in dienst als procesoperator bij een chemisch bedrijf. In dit bedrijf wordt met brandbare stoffen gewerkt en zijn de veiligheidsmaatregelen streng. In 2008 wordt het rookbeleid op het terrein van het bedrijf flink aangescherpt. De omgeving waar niet gerookt mag worden, wordt gemarkeerd met een gele lijn. De werknemer rookt echter toch in het gebied waar hij niet mag roken. Een dag later wordt hij telefonisch op staande voet ontslagen.

De werknemer vindt ontslag een te zware maatregel. De plek waar hij rookte, leverde volgens hem geen direct gevaar op en het was zijn eerste misstap in negen jaar van goed functioneren. Hij is een zware (verslaafde) roker en hij wil publiekelijk het boetekleed aantrekken. Verder heeft het ontslag op staande voet voor de werknemer grote persoonlijke gevolgen.

De kantonrechter die het kort geding behandeld, is van mening dat niet de werknemer maar de werkgever bepaalt of het roken op een bepaalde plek gevaarlijk is of niet. De werkgever is een chemisch bedrijf, dat grondstoffen produceert voor verf. Er wordt veel met brandbare stoffen gewerkt, gebonden aan vergunningen van brandweer en politie.

Harde sanctie noodzakelijk
Ook refereert de kantonrechter aan de naastgelegen stad. Wanneer er brand of een ontploffing in het chemische bedrijf zou plaatsvinden, zijn de gevolgen niet te overzien. Vandaar dat de werkgever zeer resoluut een gele streep heeft getrokken, waarachter niet gerookt mag worden. De sanctie moet volgens de werkgever hard zijn, anders treft het geen doel meer. De werkgever is van mening dat wanneer eerst een waarschuwing wordt gegeven, dat afbreuk doet aan de bescherming die het veiligheidsvoorschrift beoogt.

De werkgever beroept zich tevens op de naleving van de cao. Zo is elke werknemer op grond van de cao verantwoordelijk voor orde en veiligheid binnen het bedrijf en is hij verplicht tot het naleven van deze voorschriften. En zoals overeengekomen met de ondernemingsraad is de werkgever bevoegd tot het nemen van disciplinaire maatregelen als deze voorschriften worden overtreden. Bovendien is na de aanscherping van het rookbeleid, expliciet gecommuniceerd dat wanneer het personeel betrapt wordt op roken achter de gele lijn, ontslag op staande voet het gevolg is. Dit is een belangrijk verschil met de jurisprudentie betreffende de vier rokers in de aardappelfabriek in Groningen.

Veiligheid is voor het bedrijf de hoogste prioriteit. Ook verwacht de werkgever van een ervaren werknemer die al lang in dienst is een strikte opvolging van het rookverbod. De kantonrechter in kort geding oordeelt dat de werkgever het arbeidscontract mag ontbinden en wijst het verzoek van de werknemer af.

Schadevergoeding
De werknemer laat zich niet uit het veld slaan en stapt opnieuw naar de kantonrechter, nu niet in kort geding. Hij eist een schadevergoeding van 25.000 euro wegens kennelijk onredelijk ontslag en een gefixeerde schadevergoeding van 8.000 euro vanwege onregelmatig ontslag. De kantonrechter meent in deze zitting dat de werkgever buiten ontslag op staande voet inderdaad ook andere vormen van disciplinaire maatregelen had kunnen hanteren na het overtreden van het rookverbod. Zo had deze ook enkele weken salaris kunnen inhouden.

Maar de rechter is evenals de werkgever stellig in zijn oordeel over de strikte veiligheid binnen het bedrijf. Ondanks dat de rechter andere disciplinaire maatregelen noemde, is hij van mening dat de werkgever duidelijk en direct liet weten dat met veiligheidsbeleid niet gesjoemeld kan worden. Als de werkgever de touwtjes laat vieren, dan krijgt hij later de aansprakelijkheid in de schoenen geschoven als het echt mis gaat.

Daarom krijgt de werknemer wegens kennelijk onregelmatig ontslag alleen een looncompensatie van twee maanden. De uitspraken van beide rechters steunen het veiligheidsbeleid van de werkgever.

Uitspraak: Kantonrechter Almelo, 5 juli 2011

Overgenomen uit: Praktijkgids Arbeidsrecht, paragraaf 7.4.

Reageer op dit artikel