nieuws

Groei AWBZ-kosten onhoudbaar

Geen categorie

De uitgaven voor langdurige zorg, AWBZ-zorg, worden betaald uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Dit fonds kent sinds 2008 een structureel exploitatietekort. In 2012 loopt dit tekort op tot bijna € 4,5 miljard. Dit is éénvijfde van het totale overheidstekort. Het vermogenstekort van het AFBZ neemt hierdoor toe tot bijna € 15 miljard (4% van […]

De uitgaven voor langdurige zorg, AWBZ-zorg, worden betaald uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Dit fonds kent sinds 2008 een structureel exploitatietekort. In 2012 loopt dit tekort op tot bijna € 4,5 miljard. Dit is éénvijfde van het totale overheidstekort. Het vermogenstekort van het AFBZ neemt hierdoor toe tot bijna € 15 miljard (4% van de totale overheidsschuld). De mogelijkheden om dit financiële beeld te verbeteren, liggen in een combinatie van het verhogen van de inkomsten en een daling van de uitgaven.

Het structurele exploitatietekort en toenemend vermogenstekort van het AFBZ dragen voor een belangrijk deel bij aan het Nederlandse overheidstekort en -schuld. Om deze structurele tekorten aan te pakken, kunnen de inkomsten verhoogd en/of de uitgaven beperkt worden.

Ten eerste kunnen de AWBZ inkomsten toenemen door het vergroten van de premie-inkomsten. Dat kan enerzijds door een stijging van de procentuele premie en anderzijds door een verhoging van het maximale inkomen waarover deze premie wordt berekend. Bijvoorbeeld: een toename van de procentuele premie met 1% tot 13,15% betekent een uitbreiding van AWBZ-inkomsten met € 1,5 miljard op jaarbasis.

Een tweede mogelijkheid om de AWBZ-inkomsten te laten stijgen is het verhogen van de eigen bijdrage van patiënten die AWBZ-zorg genieten. Momenteel overweegt het kabinet om de eigen bijdragen te verhogen voor mensen met een eigen vermogen. Indien goedgekeurd zal deze regeling vanaf 1 januari 2013 ingaan. Ook kan een vergroting van de rijksbijdrage worden overwogen. Echter, het aandeel van de rijksbijdrage in de AWBZ-inkomsten is minimaal.

Naast het vergroten van de AWBZ-inkomsten, kan men ook de uitgaven beperken. Een groot deel van de toenemende AWBZ-zorguitgaven wordt veroorzaakt door een groei van de zorgverlening. Kostenbeheersing leidt dan ook al snel tot het verminderen van de zorgverlening. Daarnaast beperkt de overheid de uitgaven door lichtere vormen van AWBZ-zorg onder de Wet maatschappelijke ondersteuning te brengen (Wmo).

De ernst en omvang van de vraagstukken met betrekking tot de AWBZ zijn groot, aldus het ING Economisch Bureau. De macro-economische omstandigheden zijn ongunstig gezien de schuldenproblematiek, de stagnerende economie en de koopkrachtvraagstukken. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een discussie over de betaalbaarheid en het karakter van de AWBZ. Begin 2013 zal de SER advies uitbrengen over de betaalbaarheid van de zorg. Dit advies zal gericht zijn op de stijgende zorguitgaven die leiden tot steeds grotere problemen voor de overheidsfinanciën.

Reageer op dit artikel