nieuws

‘Wet Uniformering Loonbegrip streeft doel voorbij’

Geen categorie

De Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) die op 1 januari 2013 wordt ingevoerd is een stap in de goede richting om de loonstrook eenvoudiger te maken, maar streeft zijn doel voorbij. Dat zegt advocaat-belastingdeskundige Gerard van Westen.

Van Westen schreef het white paper ‘Uniformering van het loonbegrip en loonsomheffing: wordt de loonadministratie eenvoudiger?', dat is gepubliceerd door salaris- en HR-dienstverlener ADP. Belangrijke obstakels en politieke inmenging in de Wet op de loonbelasting blijven echte vereenvoudiging in de weg staan, meent de deskundige. Daarbij komt dat de achterliggende berekeningen voor werkgevers niet wezenlijk veranderen en dat veel van de aangekondigde wijzigingen in ieder geval door salarisapplicaties worden afgevangen.

Meer regelingen op loonstrook
Verder blijven werkgevers en werknemers geconfronteerd met allerlei andere soorten regelingen, zoals CAO- en/of pensioenregelingen, bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaarden of individuele arbeidsvoorwaarden die ieder weer hun eigen problematiek hebben. De gemiddelde loonstrook bevat veel meer dan alleen de belastinginhoudingen.

Fiscale berekening verplaatst naar werknemer
Volgens de regering is de WUL een noodzakelijke eerste opstap naar één overkoepelende loonsomheffing. In welke vorm zo'n loonsomheffing kan worden ingevoerd, is volgens Van Westen niet duidelijk. Wel is duidelijk dat veel fiscale berekeningen die de werkgever nu doet, worden verplaatst naar de werknemer bij de aangifte van de inkomstenbelasting. De verschuiving van administratieve lasten naar de burger wordt ook als een van de obstakels gezien in het rapport ‘Verkenning loonsomheffing', dat recent door het ministerie van Financiën is gepubliceerd.

Premieloon en fiscaal loon
Na invoering van de wet Walvis (Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Sociale verzekeringswetten) in 2005 bleven vijf punten over waar het premieloon afwijkt van het fiscale loon. Hierdoor zijn de berekeningen achter de loonstrook verschillend en oogt de loonstrook zelf ingewikkeld. De WUL is erop gericht om deze vijf punten weg te nemen. Twee belangrijke obstakels blijven volgens Van Westen echter staan. Zo blijven loon uit een vroegere dienstbetrekking, zoals een pensioenuitkering, en eindheffingsloon uitgezonderd van het premieloon.

‘Geen allesomvattende oplossing'
Volgens Van Westen heeft het wegnemen van de drie andere obstakels maar een beperkt effect. Zo is de inleg voor de levensloopregeling eigenlijk nooit echt populair geworden. Ook de uniformering van grondslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW), heeft een kanttekening. Voor het slagen hiervan zal een heel nieuwe wijze van heffen van de ZVW moeten worden ingevoerd. ‘Een stap in de goede richting is de uniformering van het loonbegrip zeker, maar een allesomvattende oplossing kan het niet worden genoemd,' aldus Van Westen.

Renovatie Wet op loonbelasting
Van Westen pleit voor een renovatie op de Wet op loonbelasting zelf. Verdere vereenvoudiging moet volgens hem niet worden gezocht in het wegnemen van het verschil tussen fiscaal loon en premieloon, maar in de wetgeving zelf. De uitvoering van politieke wensen zouden door accijnzen of subsidies moeten worden gestimuleerd en niet via de Wet op de loonbelasting en daaraan gekoppelde regelgeving. ‘Echter, doordat we een gecompliceerde maatschappij hebben, zal het belastingstelsel nooit echt eenvoudig kunnen worden,' concludeert Van Westen.

Download hier het complete white paper.

Lees ook:
Wet uniform loonbegrip per 2013 in werking
Vervolgstappen nodig voor loonsomheffing
Verkenning loonsomheffing naar Tweede Kamer

Reageer op dit artikel