nieuws

Wijziging personeelsreglement treft werknemer diep

Geen categorie

Soms gaat het bedrijfsbelang boven het werknemersbelang. Dat geldt bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement, als de werkgever fraaie secundaire arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigt. Vergoedingen voor overwerk, dienstreizen en uitzendingen naar het buitenland worden bij een bedrijf in nood geschrapt. Een overgangsregeling vind de rechter wel op zijn plaats.

Een werkgever en een personeelsvertegenwoordiging (Pvt) hebben overeenstemming bereikt over een nieuw personeelsreglement. In dit reglement zijn onder andere de bepalingen over de overwerkvergoedingen bij uitzending naar het buitenland veranderd. In het reglement was al eerder een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Zo is de directie van het bedrijf gelegitimeerd in overleg met de Pvt wijzigingen aan te brengen, wanneer daar goede redenen aan ten grondslag liggen. Verder heeft het bedrijf overleg gevoerd met de FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond en net werkgeversvereniging FME-CWM, nadat de Pvt het nieuwe reglement had goedgekeurd. De vakbonden zouden geen actie ondernemen om het nieuwe personeelreglement te ondermijnen, maar vonden wel dat het een individuele werknemer vrij stond om het nieuwe personeelsreglement aan te vechten.

Voor een servicemedewerker van het bedrijf pakken de veranderingen in het reglement financieel gezien zeer problematisch uit. De medewerker die vaak werkzaamheden verricht in Aziatische landen en soms meerdere dagen op pad is voor de werkgever, moet twintig tot dertig procent van zijn inkomen inleveren onder het nieuwe regime. De financiële vergoedingen voor korte dienstreizen, overwerk en uitzending naar het buitenland zijn door de werkgever onder de loep genomen en fors gekort. De werknemer stelt dat zijn werkgever niet eenzijdig deze arbeidsvoorwaarden mocht wijzigen vanwege de verregaande negatieve financiële consequentie.

Voorstel werkgever: gefaseerd afbouwen
De werkgever zegt echter dat de aanhoudende verliezen (die de continuïteit van het bedrijf zodanig bedreigden dat faillissement tot de mogelijkheden behoorde), de reden is geweest om onder andere dit personeelsreglement te wijzigen. Toch stelt de werkgever voor om de in het geding zijnde toeslagenregeling voor de werknemer gefaseerd af te bouwen. Dit zou betekenen dat de werknemer niet in één keer een grote financiële aderlating zou moeten doen. De werknemer weigert echter dit voorstel, waarop de kantonrechter zich er over buigt.

Bedrijfsbelang boven werknemersbelang
De kantonrechter oordeelt eerst over het eenzijdig wijzigingsbeding. Het is volgens de rechter duidelijk dat in een periode van zwaar weer de werkgever over mag gaan tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden zoals dit ook in het (oude) personeelsreglement was afgesproken. Wanneer een werkgever zwaarwichtige belangen heeft (in dit geval het afwenden van een faillissement), dan moeten de belangen van een werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daar voor wijken. De kantonrechter acht het aannemelijk dat door de sterke bedrijfsverliezen de werkgever deze noodmaatregel moest nemen. Ook de instemming van de personeelsvertegenwoordiging is voor de rechter een signaal dat er naar redelijke maatstaven een verstandig besluit is genomen.

Overgangsregeling op zijn plaats
Wel is de kantonrechter van mening dat een overgangsregeling op zijn plaats is. Zo vindt de kantonrechter dat de afbouw van de bestaande naar de nieuwe regeling over een tijdbestek van twee jaar moet plaatsvinden. Het eerste jaar kan de werknemer nog aanspraak maken op 50 procent van de oude regeling. Het tweede jaar nog maar 25 procent. Daarmee kan de werknemer wennen aan zijn toekomstige financiële situatie en wordt niet in één klap een deel van zijn salaris gekort. De rechter vond dan ook dat een dergelijke regeling de werknemer in staat moest stellen zijn uitgavenpatroon op een geleidelijke manier te kunnen aanpassen.

Uitspraak: Kantonrechter Groningen, 22 december 2011

Bron: GIDS voor Personeelsmanagement,nr.3, maart 2012.

Reageer op dit artikel