nieuws

Interventiewet aangenomen door Eerste Kamer

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarin de interventiemogelijkheden van De Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën worden uitgebreid. Hierdoor krijgt de overheid meer  mogelijkheden om in te grijpen bij financiële ondernemingen.

Tot voor kort schoot het wettelijk instrumentarium tekort als een financiële onderneming in ernstige problemen verkeerde. De nieuwe Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (Interventiewet) moet daar verandering in brengen. Het voegt twee nieuwe categorieën bevoegdheden toe aan de bestaande interventieladder.

Afwikkeling individuele probleeminstellingen
De eerste categorie heeft betrekking op een tijdige en ordentelijke afwikkeling van individuele probleeminstellingen. DNB krijgt de bevoegdheid om activa en passiva, of aandelen van een bank of verzekeraar over te dragen aan een andere onderneming, wanneer die bank of verzekeraar in onomkeerbare problemen verkeert.

Stabiliteit
De tweede categorie bevoegdheden heeft te maken met de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel. Het wetsvoorstel geeft de minister van Financiën de mogelijkheid om in te grijpen bij financiële ondernemingen, wanneer de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar is. In het uiterste geval kan de minister zelfs tot onteigening overgaan.

Parlementaire behandeling
De Tweede Kamer heeft twee nota's van wijziging ontvangen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het verzetrecht voor schuldeisers en belanghebbenden bij de faillietverklaring van banken en verzekeraars uit te sluiten. In de eerste nota van wijziging (nr. 8) is een bepaling opgenomen die artikel 10 Fw buiten toepassing verklaart in geval van een verzoek om het faillissement van een bank of verzekeraar uit te spreken. Gelet op de vereiste slagvaardigheid van DNB, en op de ernst van de situatie waarmee het faillissement van een bank of verzekeraar gepaard zal gaan, ligt het voor de hand artikel 10 Fw uit te sluiten. De tweede nota van wijziging (nr. 17) dient ter correctie van een onjuiste verwijzing, waardoor er ook in de procedure in hoger beroep geheimhouding is.

Amendementen
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn de volgende amendementen aangenomen:

  • amendement nr. 9 (Irrgang). Ter bescherming van de depositohouders in het geval van een overdracht van depositoovereenkomsten krijgen de depositohouders indien voorwaarden in hun nadeel zijn gewijzigd, op grond van dit amendement een termijn van twee maanden waarin ze gegarandeerd kosteloos kunnen overstappen of opzeggen.
  • amendement nr. 10 (Irrgang). Ter bescherming van de depositohouders draagt dit amendement er zorg voor dat depositohouders als gevolg van de overdracht van deposito-overeenkomsten niet onder een depositogarantiestelsel komen te vallen dat minder dekking biedt. Dat kan het geval zijn indien de overnemende partij niet Europees is, waardoor de Europese richtlijn voor depositogarantiestelsels niet van toepassing is.

(Bron: Redactie Plein+)

Reageer op dit artikel