nieuws

Nieuw inzicht in dynamiek op arbeidsmarkt

Geen categorie

Jongeren wisselen vaker van baan dan ouderen. Allochtonen doen dit vaker dan autochtonen. Vooral de schoonmaaksector, de horeca en uiteraard de uitzendsector kennen veel baanwisselaars. Weinig baanwisselaars zijn er in het openbaar bestuur en het onderwijs.

Dit zijn enkele bevindingen in het rapport ‘Dynamiek op de arbeidsmarkt 1999-2008', opgesteld door de Raad voor Werk en Inkomen (RWI).

In de periode 1999-2008 is de potentiële beroepsbevolking met 3,5% gegroeid. Vanaf 2004 is deze groei afgezwakt en daarna weer aangetrokken. Deze ontwikkelingen worden voor een groot deel veroorzaakt door het migratiesaldo.

Arbeidsparticipatie toegenomen
Een steeds groter deel van de potentiële beroepsbevolking heeft inkomen uit arbeid (62% in 1999 en 66% in 2008). Deze toegenomen arbeidsparticipatie ging gepaard met een afnemende uitkeringsafhankelijkheid.

Ontwikkelingen per sector
In de periode 1999-2008 is op sectoraal niveau sprake van verschillende werkgelegenheidsontwikkelingen. De welzijnssector en de zakelijke dienstverlening zijn wat betreft de werkgelegenheid de grootste sectoren. De bouw en de metaalnijverheid zijn krimpsectoren.

Sommige sectoren zijn voor wat betreft hun werkgelegenheidsontwikkeling sterk afhankelijk van de conjunctuur (bijvoorbeeld de uitzendbranche), andere sectoren krimpen of groeien ongeacht de conjunctuur (bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs).

De instroom in sectoren bestaat landelijk gezien voor meer dan de helft uit werknemers uit een andere sector. Het aandeel in de instroom van schoolverlaters is ca. 20% en zo'n 10% van de instroom betreft werkzoekenden die vanuit een uitkeringssituatie een baan hebben gevonden.

Van de personen die de sector waarin ze werken verlaten, gaat landelijk gezien 57% naar een baan in een andere sector. 27% stroomt uit naar een uitkering, opleiding of werk als zelfstandige. De resterende uitstromers (16%) betreffen vooral niet-uitkeringsgerechtigden, emigranten en personen die overleden zijn.

Zowel voor wat betreft de instroom, als de uitstroom is sprake van aanzienlijke sectorale verschillen.

De RWI-special en de CBS-publicatie geven sociale partners in branches en sectoren een meerjarig inzicht in conjuncturele en structurele ontwikkelingen en trends op hun arbeidsdeelmarkt. Daarmee vormen ze een extra hulpmiddel om met gericht beleid in te spelen op huidige en toekomstige knelpunten op die markt.

Het rapport ‘Dynamiek op de arbeidsmarkt 1999-2008'is gebaseerd op de CBS-rapportage ‘Bewegingen op de Nederlandse arbeidsmarkt 1999-2008' welke in opdracht van het RWI door het CBS is uitgebracht. Dit rapport is een vervolg op het rapport ‘Omvang, aard en achtergronden van baanbaan-mobiliteit'dat het RWI in februari 2009 publiceerde.

De RWI vindt het belangrijk dat de gegevens over de dynamiek op de arbeidsmarkt periodiek worden geactualiseerd. De RWI hoopt dat het UWV deze periodieke actualisatie in de toekomst kan verzorgen.

Bron: RWI

Reageer op dit artikel