nieuws

Geen recht op jubileumuitkering

Geen categorie

Veertig jaar in dienst. Dat wel. Maar de laatste jaren in een vervelende periode van herhaald ziekteverzuim, gedeeltelijke en uiteindelijk volledige arbeidsongeschiktheid. De kleine lettertjes in de cao blijken de betreffende werkneemster te fnuiken. Want haar jaarinkomen voldoet niet aan de definitie. Het is een hard gelag.

Een werkneemster treedt in februari 1971 in dienst als administratief assistente bij een multinational. In 2004 wordt bij de werkneemster een ernstige ziekte geconstateerd, waarop zij volledig arbeidsongeschikt raakt. In 2005 start de werkneemster een re-integratietraject en uiteindelijk is er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Vanaf juli 2006 krijgt de werkneemster een WGA-uitkering en voor de rest van haar arbeidscapaciteit blijft zij in dienst bij de multinational. De werkneemster wordt herplaatst in een passende functie.

Echter, anderhalf jaar later (begin 2008) valt de werkneemster (weer) uit door ziekte. Ze blijft twee jaar arbeidsongeschikt en uiteindelijk wordt er geconcludeerd dat er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid. Er is geen restverdiencapaciteit meer waarop er een IVA-uitkering (duurzaam arbeidsongeschikt) aan de werkneemster wordt toegekend. Voor de werkgever rest alleen opzegging via het UWV WERKbedrijf.

Einde arbeidsovereenkomst
In november 2010 verleent het UWV WERKbedrijf de werkgever toestemming om de bestaande arbeidsovereenkomst op te zeggen. Herplaatsing in een passende functie is volgens het uitvoeringsinstituut niet mogelijk. Per 1 april 2011 komt dan ook daadwerkelijk een einde aan de arbeidsovereenkomst.

Begin 2011 publiceert de werkgever een memorandum over de uitkeringen bij jubileum. In dit memorandum wordt een aantal voorwaarden genoemd, die van belang zijn bij de toekenning. Bij een dienstverband van 25 jaar krijgen werknemers 1/12 van het vaste jaarinkomen en bij een jubileum van 40 jaar zelfs twee maandsalarissen. Daarbij meldt de werkgever wel dat de hoogte van het inkomen op de jubileumdatum bepalend is. Ook wordt in de cao in verband met de jubileumuitkering benadrukt wat wordt verstaan onder een jaarinkomen. Dat is immers bepalend voor de uitkering. Wel zegt de werkgever de fiscale voordelen inzake een jubileumuitkering zoveel mogelijk te benutten.

Jubileumuitkering
Omdat de werkneemster per 1 februari 2011 veertig jaar in dienst was bij de werkgever eist de werkneemster dat zij in aanmerking komt voor een jubileumuitkering. Ze spant een rechtszaak aan tegen haar werkgever omdat zij recht zou hebben op twee maandsalarissen. Tenslotte is ze pas 1 april 2011 werkelijk uit dienst.

Volgens de werkgever is inderdaad de datum van 1 februari 2011 bepalend voor de toekenning van de uitkering ter gelegenheid van het jubileum. Echter een jaar eerder (in 2010) was de werkneemster al honderd procent arbeidsongeschikt verklaard en verrichtte zij geen werkzaamheden meer voor het bedrijf ondanks dat er nog een arbeidsovereenkomst bestond.

Bovendien waren de cao-bepalingen inzake jubileumuitkeringen duidelijk gesteld. De IVA-uitkering alsmede de aanvulling die de werkneemster op basis van de cao kreeg, viel echter niet onder het begrip jaarinkomen zoals dat in de cao was uitgelegd en dat de grondslag vormde voor een jubileumuitkering.

De kantonrechter gaat mee in de argumenten van de werkgever. In de cao wordt verstaan onder het jaarinkomen, de beloning voor (in dagdienst) gewerkte uren. Aanvullingen en uitkeringen vallen niet onder het jaarsalaris in de zin van de cao. Daarop komt de rechter tot het oordeel dat de werkneemster geen recht heeft op een jubileumuitkering.

Uitspraak: Rechtbank Arnhem, 2 april 2012

Reageer op dit artikel