nieuws

Kabinet vraagt SER advies over draagvlak cao-stelsel

Geen categorie

Het kabinet vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER) advies over het draagvlak voor het cao-stelsel. Het wil weten of de initiatieven die werkgevers en werknemers nu al nemen om het draagvlak te vergroten voldoende zijn of dat het stelsel moet worden aangepast. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de adviesaanvraag.

Cao-afspraken gelden doorgaans voor alle werknemers in een bepaalde sector of bedrijf. Daarom is het belangrijk dat de partijen die cao-afspraken maken voldoende steun hebben. Breed draagvlak onder werkgevers en werknemers zorgt ervoor dat het stelsel van collectieve arbeidsvoorwaarden goed kan functioneren. Uit onderzoek blijkt dat het huidige cao-stelsel op dit moment voldoende draagvlak heeft, maar dat voor de (middel)lange termijn wel moet worden nagedacht over versterking. Dat is nodig vanwege een dalend en vergrijzend ledenbestand van de vakbeweging en van maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, decentralisering in de arbeidsvoorwaardenvorming en flexibilisering op de arbeidsmarkt.

In de analyse van de minister zijn duidelijk de inzichten van AWVN herkenbaar. Deze zijn de afgelopen maanden via actieve deelname in de Stichting van de Arbeid en ook direct onder de aandacht gebracht van het ministerie.

Bron: AWVN

Reageer op dit artikel