nieuws

Werkgevers pleiten voor eenmalige uitkering werknemers

Geen categorie

Werkgeversvereniging AWVN wil werknemers volgend jaar eenmalig een belastingvrije uitkering geven als een structurele loonsverhoging in de cao uitblijft. Een woordvoerder van de AWVN heeft berichtgeving hierover maandag in De Telegraaf bevestigd.

AWVN wil dat de overheid werkgevers die in 2013 aantoonbaar geen algemene structurele loonsverhogingen geven, de mogelijkheid biedt om maximaal 2% van het jaarsalaris éénmalig bruto voor netto uit te keren aan alle werknemers.

Creatieve maatregel
Voor werknemers is de eenmalige uitkering belastingvrij, werkgevers betalen over de uitkering 20% belasting. Met deze creatieve maatregel wil AWVN ervoor zorgen dat de loonkosten van bedrijven niet onnodig structureel stijgen en dat de koopkracht van werkenden niet onnodig onder druk staat. Ten opzichte van de door het kabinet gewenste absolute nullijn (helemaal geen salaris erbij, structureel noch eenmalig) betekent dit alleen al voor de marktsector een potentiële koopkrachtinjectie van 4 miljard euro (2% van de bruto-loonsom van 200 miljard in de marktsector). Zo'n eenmalige koopkrachtinjectie die de loonkosten van werkgevers niet structureel verhoogt, levert in potentie een enorme positieve bijdrage aan het herstel van het consumentenvertrouwen. Extra consumptie levert voor de overheid extra en hogere BTW-opbrengsten op.

De aanhoudende economische en financiële crisis maakt het noodzakelijk om creatief na te denken over loonbeleid, vindt AWVN. De vraag luidt: hoe kunnen we structurele loonkostenstijging voor werkgevers beperken en tegelijkertijd de negatieve gevolgen van noodzakelijke overheidsbezuinigingen voor werkenden (tijdelijk) zo klein mogelijk houden?
 
Naast de al eerder door AWVN geopperde mogelijkheden (eerst verdienen, dan verdelen; flexibilisering arbeidsvoorwaardenpakket), voegt dit idee iets toe: het consumentenvertrouwen kan hiermee vergroot worden, maatschappelijk draagvlak kan vergroot worden omdat werkgevers in de publieke en private sector gelijk ‘oplopen' (overal tijdelijk eenmalig in plaats van structureel), de eenmalige werkgeverslasten blijven binnen de perken, pensioenkosten komen niet verder onder druk te staan, en de overheid genereert aanzienlijk meer belastinginkomsten. AWVN denkt dat met dit soort ideeën over creatief loonbeleid winst voor álle partijen (werknemers, werkgevers, overheid) valt te behalen.

Werkgevers met structurele loonsverhoging uitgesloten
De voorgestelde voorwaardelijke en eenmalige verlaging van de loonbelasting kan volgens AWVN worden ingericht in de vorm van een extra vrije ruimte van 2% van het fiscale jaarloon in combinatie met een eindheffingstarief van 20%. De voorwaarde voor het toepassen van deze extra vrije ruimte is dat de werkgever per 1 juli 2012 geen afspraken heeft gemaakt die er toe leiden dat sprake is van een algemene en structurele loonsverhoging in 2013. De datum van 1 juli 2012 voorkomt dat werkgevers die reeds afspraken hebben gemaakt in de loonsfeer (denk aan periodieken in de schaal) van deze faciliteit worden uitgesloten. Het karakter van de eenmalige vrije ruimte is vergelijkbaar met de vrije ruimte in de Werkkostenregeling, met dien verstande dat de werkgever per individuele werknemer geen hogere koopkrachtvergoeding mag toekennen dan 2% van het fiscale loon van de werknemer. In feite is dit een aanscherping van de  gebruikelijkheidstoets die we kennen van de Werkkostenregeling. Over de vergoeding die wordt aangewezen als eindheffingsloon zijn geen sociale lasten verschuldigd. De hier voorgestelde extra fiscale ruimte van 2% kan ook worden gebruikt door werkgevers die deze faciliteit willen inbouwen in een cafetariasysteem. De extra vrije ruimte geldt ook voor werknemers in de publieke sector, zoals ambtenaren.

Bron: AWVN

Reageer op dit artikel