nieuws

Financiële planner brengt financiële toekomst tot leven

Instroom

Werknemers tonen vaak weinig waardering voor één van hun belangrijkste arbeidsvoorwaarden: de pensioenregeling. Mogelijk kan het collectief aanbieden van persoonlijk financieel inzicht hier verandering in brengen.

Nederland kent een wettelijk vastgelegde pensioencommunicatieplicht. De pensioenuitvoerder moet deelnemers tijdig en in begrijpelijke bewoordingen informeren. Desondanks verdiepen maar weinig Nederlanders zich in hun pensioen.

De ‘Consumentenmonitor – Pensioenen' die in 2010 door het AFM werd uitgevoerd biedt een aantal suggesties ter verbetering:

  • Pensioenuitvoerders en werkgevers moeten onafhankelijk advies beschikbaar stellen;
  • Informatievoorziening dient bij voorkeur via een persoonlijk gesprek (iedere 1 à 2 jaar) of een persoonlijke pagina op internet plaats te vinden;
  • In het pensioengesprek dient het gehele financiële plaatje meegenomen te worden.

Amerikaanse toestanden
In Amerika bieden veel werkgevers zo'n persoonlijk financieel inzicht aan hun medewerkers. Het wordt voor zowel de werkgever als de medewerker als een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde beschouwd want het geeft de medewerker rust en bespaart hem geld en tijd. De werkgever creëert goodwill bij zijn werknemers, het verlaagt zijn aansprakelijkheid en bespaart ook hem tijd. Het biedt hem daarnaast mogelijkheden het arbeidsvoorwaardenpakket te optimaliseren, verbetert het behoud van werknemers en leidt tot een hoger rendement op het arbeidsvoorwaardenpakket.

Persoonlijke aanpak
Moeten ook Nederlandse werkgevers en pensioenuitvoerders ook naar een persoonlijker aanpak van pensioencommunicatie toe? Dat vereist kennis en inzicht in de inkomens- en vermogenssituatie van iedere individuele werknemer. Op die wijze kan wel worden bewerkstelligd dat de collectieve pensioenboodschap juist en volledig wordt vertaald naar de gevolgen voor de individuele medewerker in de context van zijn eigen persoonlijke (risico)profiel met inachtneming van zijn totale netto inkomens- en vermogenssituatie.

Ton Winkels van de Mastercourse Financial Planning (MFP) aan de Erasmus Universiteit, voerde hierover gesprekken met werkgevers en pensioenuitvoerders. Het collectief aanbieden van persoonlijk financieel inzicht aan medewerkers (deelnemers) bleek nog geen gemeengoed te zijn. Er moet blijkbaar vaker, duidelijker en gerichter worden gecommuniceerd over de meerwaarde van objectieve geïntegreerde financiële planning (ook) aan de doelgroep van werkgevers en pensioenuitvoerders.

Voorwaarden
De succesvolle invoering en toepassing van persoonlijk financieel inzicht via werkgever of pensioenuitvoerder is afhankelijk van:

  1. een goede balans tussen werknemersgemak (faciliteiten, werkgeversbijdrage) en werknemersbetrokkenheid (eigen verantwoordelijkheid, eigen bijdrage?);
  2. een goede balans tussen automatiseringsmogelijkheden (vanuit kostenoogpunt) en persoonlijke aandacht (vanuit kwaliteit en betrokkenheid);
  3. een goede periodieke afstemming tussen werkgever (afdeling Personeelszaken) en pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds);
  4. de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, in diepte- en breedtekennis en vanuit verschillende doelstellingen en doelgroepen;
  5. de succesvolle (her)positionering van Financial Planners als onafhankelijk, objectief en deskundig advieskanaal;
  6. de juiste frequentie;
  7. de juiste prijsstelling.

Verantwoordelijkheid
Het is een begrijpelijk uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor een toereikend inkomen (ook) na pensionering ligt bij de individuele werknemer en zijn partner. Verantwoordelijkheid kan echter pas worden aanvaard zodra men begrijpt wat deze precies inhoudt. Net zoals iedere ondernemer heeft de werknemer periodiek behoefte aan een helder en volledig inzicht in zijn financiële positie. De ondernemer ontvangt dat overzicht veelal van de accountant of bank. Voor de ‘ondernemende' werknemer is dat degene die hem persoonlijk financieel inzicht aanbiedt.

Samenvatting van het artikel 'Werkgever moet financiële planner aanbieden'. Lees het volledige artikel in GIDS voor Personeelsmanagement nr. 1/2, 2012

Reageer op dit artikel