nieuws

SER wil veel meer werknemers in de schoolbankjes

Instroom

Ontwikkelingen als vergrijzing, globalisering en technologische innovaties vragen om meer dynamiek op de markt voor scholing voor werkenden. Aanbieders moeten intensiever inspelen op de snel veranderende behoeften van bedrijven, werkenden en werkzoekenden.

SER wil veel meer werknemers in de schoolbankjes

Dat staat in een ontwerpadvies van de SER. De onderwijsaanbieders moeten volgens de SER zorgen voor een toegankelijk, inzichtelijk en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Maar de vragers van scholing hebben ook een verantwoordelijkheid; zij moeten op hun beurt beter kenbaar maken aan welke scholing behoefte bestaat en zij moeten ook hun vraag beter organiseren.

Scholingsdeelname
Kennis is niet alleen belangrijk, kennis veroudert ook snel, stelt de SER. Werkenden zullen zich veel meer dan in het verleden moeten blijven scholen om hun functie of beroep goed te kunnen blijven uitoefenen. Ook voor werkzoekenden geldt dat zij meer kansen hebben om aan de slag te komen als ze adequaat geschoold zijn. Tegelijkertijd groeit het aandeel van groepen op de arbeidsmarkt met een relatief beperkte scholingsdeelname zoals ouderen, flexwerkers en zzp'ers. Dit zou kunnen leiden tot een lagere inzetbaarheid.

De SER voorziet dat scholing voor ouderen daarom steeds belangrijker wordt. Door de vergrijzing en beleid gericht op langer doorwerken, is het aantal werkende ouderen gegroeid. In vrij korte tijd is de uittreedleeftijd fors gestegen en inmiddels is deze gemiddeld ruim 63 jaar. Door de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd zal deze nog verder stijgen. Werkenden zullen zich dan ook tot op hogere leeftijd moeten scholen, niet alleen om hun functie productief te kunnen blijven uitoefenen maar ook om wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

O&O-fondsen
De SER noemt het belangrijk dat brancheorganisaties en O&O-fondsen het belang van scholing blijven benadrukken. Zij kunnen een platform bieden voor samenwerking tussen bedrijven op het gebied van scholing. Via brancheorganisaties en O&O-fondsen kunnen bedrijven hun opleidingsvraag ook beter organiseren. De overheid kan hieraan een bijdrage leveren door deze activiteiten te stimuleren.

Reageer op dit artikel