nieuws

Overheid te traag met personeelsplanning

Instroom

De rijksoverheid geeft niet het goede voorbeeld als het gaat om strategische personeelsplanning. Er is te weinig instroom van jonge medewerkers om de uitstroom van oudere ambtenaren te compenseren. Hierdoor ontstaat een onbalans in leeftijdsopbouw.

Overheid te traag met personeelsplanning

Dat stelt de Algemene Rekenkamer. De onbalans in de leeftijdsopbouw wordt versterkt door de bezuinigingen, waarbij de jongere medewerkers vaak als eerste hun baan verliezen.

Bovendien dreigt als gevolg van de krimpende beroepsbevolking een gat te ontstaan tussen de gevraagde kwalificaties voor vrijkomende functies bij de rijksdienst en het beschikbare aanbod op de arbeidsmarkt. Daardoor moet er, ook al wordt de rijksoverheid kleiner, toch rekening worden gehouden met een toename van het aantal moeilijk vervulbare functies in de periode 2015-2020.

Tijdige bezinning
De Algemene Rekenkamer pleit in het rapport ‘Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning' voor een tijdige bezinning op de personele gevolgen van de modernisering van de rijksdienst, en de daarbij passende personele samenstelling.
Het rapport signaleert verscheidene ontwikkelingen die op termijn zullen leiden tot tekorten aan goed opgeleide medewerkers bij de rijksoverheid. De belangrijkste is de vergrijzing van het personeelsbestand en de krapper wordende arbeidsmarkt.
Door een gezamenlijke aanpak kan de uitstroom van talent worden beperkt en kan tijdig worden voorzien in de toekomstige vraag, maar een aantal ministeries heeft nog niet de moeite genomen om strategisch personeelsplan op te stellen.

Minister onderkent probleem
In een reactie op het rapport verklaart de inmiddels demissionaire minister Spies van BZK mede namens de andere ministers dat zij de aanbeveling van een strategische personeelsplanning bij alle rijksdiensten onderschrijft. Wel plaatst zij daarbij de kanttekening dat de rijksoverheid te divers is om de strategische personeelsplanning centraal aan te sturen. Spies benadrukt bovendien dat een aantal departementen recent stappen heeft gezet om tot een nadere uitwerking van de strategische personeelsplanning te komen.

Reageer op dit artikel