nieuws

Akkoord nieuwe vijfjarige CAO voor Uitzendkrachten

Instroom

Akkoord nieuwe vijfjarige CAO voor Uitzendkrachten

De ABU, brancheorganisatie voor uitzendbureaus, heeft met de vakbonden een akkoord gesloten over de hoofdlijnen van een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. De CAO geldt voor ruim 600.000 uitzendkrachten en gaat in op 5 november. Het akkoord heeft een looptijd van vijf jaar.

De komende tijd gebruiken de bonden en de werkgevers om het principeakkoord voor de nieuwe CAO verder uit te werken. Ter overbrugging van deze periode is een verlenging van de huidige CAO afgesproken van drie maanden. In deze verlengde CAO is ook de jaarlijkse loonsverhoging opgenomen van 1,55 procent per 3 september 2012.

De belangrijkste punten zijn:

  • Gelijk loon voor gelijk werk. Uitzendkrachten zullen met ingang van 2015 vanaf de eerste dag een loon krijgen dat gebaseerd is op de arbeidsvoorwaarden van de inlener.
  • De uitzendsector heeft een belangrijke rol in de toegang tot de arbeidsmarkt voor verschillende groepen. Partijen zijn overeengekomen dat voor deze specifieke groepen en/of specifieke situaties aparte beloningsregels in de CAO voor Uitzendkrachten blijven gelden, waarmee de allocatieve rol van de branche wordt ondersteund. Daarnaast wordt voor deze groepen intensief ingezet op scholing. Voor uitzendkrachten die voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij het uitzendbureau gaan eveneens de eigen in de CAO opgenomen beloningsregels gelden.
  • De komende jaren zullen partijen de bestrijding van de malafiditeit in de uitzendsector nog intensiever aanpakken. De door CAO-partijen gestelde certificeringsnormen aan uitzendbureaus worden aangescherpt en de controle op correcte CAO-toepassing geïntensiveerd.
  • In de CAO worden eveneens aangescherpte normen voor o.a. huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen.

De komende periode leggen partijen het akkoord voor aan hun achterban. Naar verwachting zal dan in september een definitief akkoord worden bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Daarna wordt voor deze CAO een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit houdt in dat de CAO geldig is voor de hele uitzendbranche met uitzondering van door partijen te dispenseren CAO's. De nieuwe CAO voor Uitzendkrachten is de grootste collectieve arbeidsovereenkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel