nieuws

Problemen door registratieplicht uitzenders

Instroom

Problemen door registratieplicht uitzenders

Werkgeversvereniging AWVN vindt dat de invoering van de registratieplicht voor uitzenders niet de schoonheidsprijs verdient. Informatie over wanneer registratie nodig is, in welke vorm en wat de gevolgen hiervan zijn, is volgens AWVN te laat en versnipperd beschikbaar gesteld.

Sinds juli 2012 geldt een registratieplicht voor uitzendondernemingen en detacheerders van personeel in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bedrijven die zich niet registeren of personeel inlenen van een niet-geregistreerd bedrijf kunnen een boete krijgen. Maar de registratieplicht gaat verder. Werkgevers die zaken doen met een geregistreerde uitzender, kunnen alsnog beboet worden wanneer blijkt dat die uitzender het personeel op zijn beurt heeft ingeleend via een niet-geregistreerd bureau. Op deze manier wil de overheid malafiditeit in de uitzendbranche uitroeien.

AWVN signaleert dat In de praktijk nogal wat misverstanden blijken te bestaan over wanneer en hoe deze registratie plaats moet vinden.

Uitzonderingen
Er zijn namelijk een aantal uitzonderingen op de registratieplicht. AWVN heeft deze op een rij gezet:
De registratieplicht geldt voor alle ondernemingen die tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid. De registratieplicht geldt alleen niet in de volgende situaties: 

  • wanneer er ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld (overeenkomst van opdracht);
  • wanneer er bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld, die in dienst zijn van degene die hen ter beschikking stelt (collegiale dienstverlening). Met collegiale uitlening wordt de situatie bedoeld waarbij met gesloten beurzen personeel ter beschikking wordt gesteld. Wordt er een opslag via het uurtarief gevraagd, dan is er niet langer sprake van collegiale uitlening, tenzij het gaat om een opslag in verband met administratiekosten. Bij re-integratiegratie via detachering bij een andere werkgever (spoor 2) zal doorgaans geen sprake zijn van een winstoogmerk zijn en is er dus geen sprake van een registratieplicht.
  • wanneer er arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld voor het verrichten van arbeid in een onderneming, die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden als die de arbeidskrachten ter beschikking stelt (binnen eigen onderneming/concern).

AWVN is wel tevreden over de nieuwe vrijwaringsregeling. De nieuwe regeling biedt volledige vrijwaring als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een van de voorwaarden is dat de ingeleende arbeidskrachten moeten worden geïdentificeerd en dat moet worden gecontroleerd of zij indien nodig beschikken over een geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning.

Reageer op dit artikel