nieuws

Wet Normering Topinkomens van kracht

Instroom

Wet Normering Topinkomens van kracht

Mensen met een topfunctie in de (semi)publieke sector mogen voortaan niet meer verdienen dan 130 procent van het salaris van een minister. De wet die dat regelt (Wet Normering Topinkomens, WNT) is op 1 januari van kracht geworden.

Naast het maximum-inkomen regelt de wet een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro en een verbod op bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning.
Het maximum-inkomen (130 procent van het ministerssalaris) ligt op 187.340 euro salaris plus onkosten en pensioenbijdrage, samen 228.599 euro.

Overgangsregeling
Zittende bestuurders houden maximaal vier jaar lang de salarisafspraken die zij al hadden toen de wet in de Tweede Kamer werd behandeld (najaar 2011). Daarna gaat hun salaris in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de norm van de wet. Bij nieuwe benoemingen en herbenoemingen geldt gelijk de nieuwe norm.

Verdere verlaging en uitbreiding
Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vindt het van groot belang dat er nu een wet is die topinkomens in de publieke sector aan banden legt. In het regeerakkoord staat dat het maximum-inkomen in de (semi)publieke sector nog verder omlaag gaat: van 130 procent van het ministerssalaris naar 100 procent. Dat zal geregeld worden in een nieuwe wet. In die wet zal ook de groep die onder de wet valt worden uitgebreid: niet alleen de bestuurders, maar alle functionarissen vallen er dan onder. Plasterk zal hierover eerst het gesprek met de sectoren aangaan.

Woningbouwcorporaties
Bij woningbouwcorporaties is het maximale salaris alleen toegestaan bij de grootste corporaties, bij meer dan 75.000 woningen. Daaronder gelden lagere maxima die beginnen bij 60.000 euro voor corporaties met maximaal duizend woningen. Dat staat in een regeling die minister Blok (Wonen en Rijksdienst) eind november heeft vastgesteld. Daarmee heeft hij de soms excessieve beloningen bij kleinere corporaties aan banden gelegd.

Oude wet vervalt
Met de nieuwe wet (WNT) vervalt de wet die alleen openbaarmaking van topsalarissen in de (semi)publieke sector regelde (de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt). In die wet gold voor 2011 en 2012 de grens van 193.000 euro. Alle organisaties die onder de WOPT vielen, hebben de inkomens boven die norm al openbaar moeten maken in hun jaarverslagen. Binnenkort gaat er een overzicht daarvan naar de Tweede Kamer over het jaar 2011. Eind 2013 volgt het laatste overzicht volgens de WOPT over de topinkomens over 2012.

Reageer op dit artikel