nieuws

Banenafspraak voor mensen met arbeidshandicap staat onder druk

Instroom

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geldt een ‘banenafspraak’ tussen de overheid en de sociale partners. Voor 2026 moeten er voor hen 125.000 banen komen. De banenafspraak leek goed te verlopen, maar recent kwam er veel kritiek op de voortgang ervan en de bureaucratische aanpak.

Banenafspraak voor mensen met arbeidshandicap staat onder druk

De banenafspraak richt zich op mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap die moeilijker een baan vinden. Er moeten voor deze mensen 125.000 extra banen tot 2026 komen, gerekend vanaf 1 januari 2013. Het gaat om 100.000 banen bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

Baan van 25,5 uur

Een baan telt mee voor de banenafspraak als het om minimaal 25,5 uur per week gaat. Als werkgever kunt u ook twee mensen aannemen en ze allebei dertien uur laten werken. Dat telt dan als één baan voor de banenafspraak.

Quotumheffing

Naast de banenafspraak is er een quotumregeling voor het geval dat bedrijven en/of de overheid niet voor genoeg extra banen zorgen. U moet als individuele werkgever dan een quotumheffing betalen als u niet genoeg arbeidsbeperkte werknemers aanneemt. Deze heffing is 5000 euro per niet ingevulde baan. Een baan van minder dan 25,5 uur telt naar verhouding mee.

Kandidaten vinden

UWV beheert een doelgroepregister met mensen met een arbeidshandicap. Neemt u iemand uit dit register in dienst dan telt dit mee voor de banenafspraak. U kunt ook gebruik maken van de kandidatenverkenner banenafspraak. Dit is een online personeelsbank met werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Daarin kunt u zoeken in geanonimiseerde profielen.

Ondersteuning voor werkgevers

Gemeenten en UWV bieden u ondersteuning in de vorm van loonkostensubsidies, proefplaatsingen en nog meer instrumenten. Belangrijk is de no-riskpolis, waarmee u niet voor een werknemer met een arbeidsbeperking hoeft te betalen als deze ziek wordt. Verder is hulp mogelijk vanuit 35 regionale werkbedrijven en werkgeversservicepunten. In de regionale werkbedrijven werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en scholen uit een regio.

Bureaucratie

Eind mei 2017 kwam er de nodige kritiek op de banenafspraak. Volgens de Algemene Rekenkamer verloopt de regionale samenwerking tussen gemeenten en UWV moeizaam en is de aanpak in 35 arbeidsmarktregio’s onduidelijk. Werkgevers raken daardoor de weg kwijt. Daarnaast concludeert de Rekenkamer dat gemeenten achterlopen met het vullen van de database met beschikbare kandidaten. Ook VNO-NCW had onlangs al kritiek op de bureaucratie bij de banenafspraak en bood de Tweede Kamer een tienpuntenplan aan.

Geen echte banen

Aart van der Gaag, aanjager van de banenafspraak, meldde bij Nieuwsuur dat de groei in het aantal extra banen afneemt. Hij wil minder bureaucratie en eenvoudiger regelgeving. Volgens Illya Soffer van Ieder(in) (koepelorganisatie voor gehandicapten) zijn de meeste extra banen uit de banenafspraak helemaal geen nieuwe banen. Veel mensen blijken gedetacheerd te worden vanuit de sociale werkvoorziening en zijn dus niet in dienst bij een nieuwe werkgever.

Quotumplicht?

De quotumplicht zou voor het eerst kunnen ingaan in 2018. Dat hangt af van het aantal behaalde banen in 2016. In de zomer van 2017 wordt bekend of deze voldoen aan het voor 2016 vastgestelde aantal te behalen banen. Is dit niet zo dan kan de quotumplicht gaan gelden.

Trendrapportage

De regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2016 van UWV geeft aan dat er in 2016 voldoende extra banen zijn behaald ten opzichte van de nulmeting van 1 januari 2013. De doelstelling voor 2016 was 20.500 extra banen en volgens de rapportage zijn dat er 22.833 geworden. Daarbij doet de markt het wel een stuk beter dan de overheid. De uitkomsten van de jaarlijkse landelijke meting verschijnen in juli 2017. Deze zijn niet helemaal op dezelfde gegevens gebaseerd en bepalen uiteindelijk of er een quotum wordt ingesteld.

arbeidsvoorwaarden
Nog veel meer lezen over de banenafspraak? Download dan het e-book 
Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Reageer op dit artikel