nieuws

Wet flexibel werken maakt betere werk-privébalans mogelijk

Instroom

Wet flexibel werken maakt betere werk-privébalans mogelijk

Op 1 januari 2016 verving de Wet flexibel werken de Wet aanpassing arbeidsduur. Deze wet maakt het mogelijk voor werknemers om naast de arbeidsduur ook hun werktijden en arbeidsplaats te wijzigen. Zo kunnen ze hun werk en privézaken beter afstemmen.

Voor een aanpassing van hun arbeidsduur kunnen uw medewerkers u verzoeken om hun contractuele arbeidsduur aan te passen. Zo kan een medewerker verzoeken in plaats van vier dagen drie dagen te willen werken. U mag dat alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Denk bijvoorbeeld aan ernstige problemen voor veiligheid, werkrooster, financiën, organisatie of de bedrijfsvoering.

Andere werktijden

Voor een aanpassing van werktijden kunnen werknemers u vragen om hun werkrooster aan te passen. Ook dit kunt u alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Aanpassing van de werktijden hoeft niet te betekenen dat werknemers minder gaan werken. Het kan ook inhouden dat ze hun werktijden beter willen laten aansluiten op hun privéverplichtingen.

Thuis werken

Verder kunnen werknemers u verzoeken om hun arbeidsplaats te wijzigen, bijvoorbeeld omdat ze enkele dagen thuis willen werken. Als u dit wilt weigeren, moet u daarover overleggen met de werknemer.

Schriftelijk verzoek

Uw medewerkers moeten een verzoek voor aanpassing van arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats minstens twee maanden voor de ‘beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing’ schriftelijk bij u indienen. Ze moeten daarbij de ingangsdatum en de aard en omvang van de gewenste aanpassing aan u doorgeven. Daarnaast moet de medewerker op de beoogde ingangsdatum minimaal 26 weken bij u in dienst zijn.

Maand van tevoren

Uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum moet u de medewerker schriftelijk laten weten of u wel of niet akkoord gaat met de aanpassing. In het laatste geval moet u de reden aangeven. Als u niet reageert op het verzoek van de werknemer voor de beoogde ingangsdatum dan gaat zijn of haar verzoek zonder meer in. Verder moet u het schriftelijk bevestigen aan medewerkers als u hun toestemming geeft om minder te werken. Het gaat dan om een aanvulling op de arbeidsovereenkomst.

Jaar wachten

Na afwijzing of inwilliging van een schriftelijk verzoek moet uw werknemer een jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag indienen.

Minder dan tien werknemers

De Wet flexibel werken geldt niet voor werkgevers met minder dan tien werknemers. Zij moeten zelf een regeling treffen. De rechter mag bij een eventuele juridische procedure anders beslissen en sommige bepalingen van de wet van toepassing verklaren. Dit gebeurt regelmatig.

AOW’ers

AOW-gerechtigden kunnen geen beroep doen op de Wet flexibel werken. De reden hiervoor is dat uitbreiding van hun arbeidsduur ten koste kan gaan van werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Dan zou er namelijk sprake kunnen zijn van arbeidsverdringing.

Voorkom demotivatie

Kijk bij een verzoek van een medewerker dat u wilt afwijzen of er eventueel mogelijkheden zijn om het verzoek in andere vorm in te willigen. Zo voorkomt u demotivatie bij de werknemer door een complete afwijzing.

Betere prestaties

Informeer uw medewerkers over de aanpassingsmogelijkheden vanuit de Wet flexibel werken. Als zij daar goed gebruik van maken, is dat ook in het voordeel van uw organisatie. Een betere werk- privébalans bevordert namelijk de motivatie en prestaties van uw personeel.

Centraal Beheer
Nog veel meer lezen over de Wet flexibel werken? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Reageer op dit artikel