nieuws

Ook informeren over afsluiting offshoring?

Organisatie & Strategie

Ook informeren over afsluiting offshoring?

Een aanzienlijk deel van onze financiële afdeling is in het verleden al overgeplaatst naar Boedapest. Nu willen we onderzoeken of we hetzelfde kunnen doen met de functies die nog in Nederland worden uitgevoerd. Dat zijn er maar een paar. Moeten we de ondernemingsraad daarover informeren?

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht ondernemers om het advies van hun ondernemingsraad in te winnen over een voorgenomen verandering in de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent (lid 1 sub f). Dat geldt ook als het om onderdelen van de onderneming gaat. Adviesrecht kan ook van toepassing zijn als een onderneming besluit om bepaalde onderzoeken in te stellen, en er een besluit wordt genomen over de vraagstelling en de opdrachtverlening.
Het moment waarop een adviesaanvrage de deur uitmoet, is een kwestie van timing. Advies aanvragen is niet verplicht als het om vage plannen gaat die net zo goed niet door kunnen gaan. Het moet gaan om een voorgenomen besluit van een zekere concreetheid. Dat pleit ervoor om zaken eerst te laten rijpen. Aan de andere kant moet een adviesaanvrage zo tijdig worden ingediend, dat de ondernemingsraad nog de gelegenheid heeft om erover na te denken en de besluitvorming te beïnvloeden. Die tijd bedraagt minimaal een maand. Ondernemingen die geen onnodig oponthoud willen, kiezen er daarom voor om de ondernemingsraad eerder in de besluitvorming te betrekken, zodat die in de eindfase niet al te veel bedenktijd meer nodig heeft.
De WOR geeft een ondernemingsraad niet alleen advies- en instemmingsrecht, maar ook informatierechten, en die zijn aan elkaar gekoppeld. Een belangrijke bepaling staat in artikel 24. De ondernemer bespreekt met zijn ondernemingsraad ten minste twee keer per jaar de algemene gang van zaken, en vertelt op die momenten waar hij mee bezig is. Als daar onderwerpen bij zijn die onder het advies- of instemmingsrecht van de ondernemingsraad vallen, spreekt hij met de ondernemingsraad af wanneer en hoe die bij de besluitvorming betrokken gaat worden. Het is dus niet alleen een verstandige gewoonte om de ondernemingsraad onnodige verrassingen te besparen, het vloeit ook uit de wet voort.

Reageer op dit artikel