nieuws

Agent mist aandacht en feedback

Organisatie & Strategie

Agent mist aandacht en feedback

Politieagenten worden het liefst met zachte hand gestuurd, door middel van collegiale intervisie en coaching. In de praktijk bepalen echter prestatieafspraken en beleidsprioriteiten veelal de aansturing van medewerkers.

Dit zijn enkele belangrijke uitkomsten van een onderzoek naar de operationele sturing van de basispolitiezorg, dat in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap is uitgevoerd door Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. De meest gebruikte sturingsinstrumenten op de werkvloer worden naast elkaar gelegd en vergeleken, zowel vanuit het standpunt van agenten in de basispolitiezorg als hun direct leidinggevenden. De uitkomsten zijn gebaseerd op uitgebreid veldwerk bij drie politieteams en een enquête onder ruim duizend politieagenten en operationeel leidinggevenden.

In de afgelopen decennia zijn tal van nieuwe of vernieuwde sturingsinstrumenten geïntroduceerd, waaronder vormen van 'warme' en 'koude' sturing. Warme sturing spreekt agenten aan op hun kwaliteit en professionaliteit, koude sturing op prioriteiten en harde resultaten. Volgens agenten is sprake van een discrepantie tussen 'hoe het nu gaat' en 'wat werkt'.

Kwaliteit
Vormen van 'warme' sturing, zoals collegiale intervisie en coaching, worden het hoogst gewaardeerd, door agenten en hun leidinggevenden, maar in de praktijk het minst toegepast. Het meest toegepast worden vormen van 'koude' sturing, zoals op basis van prestatieafspraken en beleidsprioriteiten. Die zijn wel effectief in de mate waarin ze het werk op straat in een bepaalde richting sturen, maar niet op een manier die de kwaliteit van het werk ten goede komt.
Prestatieafspraken hebben wel grote invloed op het handelen van agenten; maar ze komen eerder de kwantiteit van het werk ten goede – af te meten aan 'harde' productiecijfers – dan de kwaliteit en professionaliteit.

Leidinggeven
Met betrekking tot de manier van leidinggeven doen zich sterke perceptieverschillen voor tussen politieagenten en hun chefs. De verbinding tussen operationele chefs en hun medewerkers is een stuk zwakker dan chefs denken en dan in visies op politieleiderschap als wenselijk wordt gezien. In de beleving van de chefs hebben de agenten op straat voldoende ruimte om het werk naar eigen inzicht uit te voeren. Agenten daarentegen gaat het niet zozeer om ruimte en vertrouwen, maar om aandacht en positieve feedback. Zij hebben behoefte aan meer betrokkenheid van hun directe chefs bij hun werk en welzijn.

Reageer op dit artikel