nieuws

Nieuwe regelgeving gaat flexibel werken vergemakkelijken

Personeelsmanagement

Mogelijkheden om  werk en privé te combineren zijn voor werknemers minstens zo belangrijk als de hoogte van salaris. Ontwikkelingen rond Het Nieuwe Werken (HNW) en flexibel werken gaan dit mogelijk maken. Met welke wijzigingen in wet- en regelgeving moet u rekening houden bij uw beleid voor tijd- en plaatsongebonden werken?

Bij de Tweede Kamer wachten twee wetsvoorstellen op behandeling die van groot belang zijn voor flexibeler indeling van arbeid.

Het wetsvoorstel Modernisering regeling voor verlof en arbeidstijden (nr. 32 855)
Dit voorstel richt zich op verschillende aanpassingen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur. Het voorstel betreft onder meer versoepeling van de regels van het alamiteitenverlof, het kortdurend zorgverlof en het langdurend zorgverlof. De werkgever mag de manier waarop het wettelijk ouderschapsverlof wordt opgenomen alleen weigeren bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werknemer kan volgens het voorstel vaker (eenmaal per jaar in plaats van eenmaal per twee jaar) een verzoek indienen voor aanpassing van zijn hoeveelheid arbeidsuren.

Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen (nr. 32 889)
Bij omvorming van de Waa tot een Wet flexibel werken mogen werknemers hun werkgever voortaan ook verzoeken om een wijziging in de werktijden en/of de werkplek.

Daarnaast heeft (nu demissionair) minister Kamp in april 2012 de Stichting van de Arbeid gevraagd te adviseren over mogelijkheden voor werkgevers en werknemers om af te wijken van algemene cao-afspraken in een sector. Ook dit moet meer maatwerk mogelijk te maken.

Aanpassingen in Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet
De Arbeidstijdenwet is per 12 april 2012 uitgebreid met artikel 4:1b. Dit bepaalt dat een werknemer na afloop van het ouderschapsverlof kan vragen om aanpassing van zijn arbeidspatroon, voor de periode van een jaar – dan wel een andere tussen werkgever en werknemer overeengekomen periode.

Het Arbobesluit, behorende bij de Arbeidsomstandighedenwet, kent per 1 juli 2012 een ruimere definitie van het begrip ‘thuiswerk’ waardoor er vaker bij plaatsongebonden werken een ‘beperkt arboregime’ van toepassing is.

Deeltijdpensioen
Deeltijdpensioen voor oudere werknemers is vergemakkelijkt doordat per 7 september 2011 de fiscale hobbels zijn weggenomen door de Staatssecretaris van Financiën. Ook zijn de nadelen van deeltijdpensioen voor WW-uitkering na ontslag opgeheven door wijziging van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale verzekeringen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 maart 2012.
Tenslotte kan de nieuwe Vitaliteitsregeling, die per 1 januari 2013 ingaat, de oudere werknemer helpen om langer, zij het in deeltijd, aan het werk te blijven.

Kortom, ook de wetgever heeft oog voor Het Nieuwe Werken, het kost alleen tijd om de regels aan te passen.

Bron: Personeel en Recht, Special Het Nieuwe Werken juli 2012.

Meer lezen over mogelijkheden van Het Nieuwe Werken? Bezoek OverHetNieuweWerken.nl

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels