nieuws

Staande voetje mag soms weken later nog

Personeelsmanagement

Staande voetje mag soms weken later nog

Als een werknemer onderzoek moet doen naar een werksituatie, mag hij ook pas later overgaan tot ontslag op staande voet. Lees hier wat de rechter zegt.

Op maandag 6 januari 2014 heeft een werknemer zich, in strijd met de geldende afspraken, via een bericht met de mobiele telefoon, ziek gemeld. De reden voor ziekmelding was volgens dit bericht een ziekenhuisopname die gevolgd zou worden door een operatie. Op dinsdag 7 januari jl. heeft de werkgever contact opgenomen met het ziekenhuis in Hengelo Overijssel om te weten te komen op welke kamer ze lag, en een bloemetje kon sturen. De werknemer bleek echter niet in het ziekenhuis te liggen. Bij navraag ook niet in de ziekenhuizen in de ons omringende plaatsen. Vervolgens heeft de werkgever getracht contact op te nemen. De telefoon werd niet beantwoord, op berichten werd niet gereageerd en de deur van de woning werd niet opengedaan. Ze werd echter wel in Duitsland en op Texel gesignaleerd.

Ontslag op staande voet

Daarnaast heeft de werknemer – die de personeelspot beheerde – geweigerd inzage te geven in de rekening. Elk van deze gedragingen op zich, maar zeker ook in onderlinge samenhang bezien, heeft ertoe geleid dat de werkgever alle vertrouwen verloren hebben. De werkgever meldt: ‘Ontslag op staande voet maakt u schadeplichtig. Derhalve behoud ik mij het recht voor om eventuele schade door de omstandigheden die leidden tot dit ontslag op u te verhalen en/of deze schade te verrekenen met de eindafrekening van uw arbeidsovereenkomst.’

De werknemer gaat tegen het ontslag in verweer en laat de huisarts reageren met een verklaring van overspannenheid.

Wat zegt de rechter over dit ontslag op staande voet?

De rechter concludeert: Evident is dat de mededeling dat ze in het ziekenhuis zou worden opgenomen en een blindedarmoperatie zou ondergaan onjuist was. Dat is haar zwaar aan te rekenen. Zij heeft daarmee het vertrouwen van de werkgever fors geschaad. De werknemer stelt dat, hoewel zij niet in het ziekenhuis lag, wel ziek was als gevolg van overspannenheid en dat de werkgever de vraag of zij arbeidsongeschikt was wegens ziekte, door de bedrijfsarts had moeten laten toetsen.

Door deze leugen is iedere grond aan de ziekmelding komen te ontvallen. Het gaat niet aan om vervolgens te stellen dat ze ondanks de onjuistheid van die mededeling als geheel, het onderdeel ‘ziekmelding’ wel alsnog voor ‘waar’ diende aan te merken en de bedrijfsarts had moeten inschakelen, noch daargelaten dat ze, ondanks meerdere pogingen om contact met hem op te nemen geen gehoor heeft gegeven. De stelling dat ze wel ziek was en de bedrijfsarts had moeten inschakelen ten einde de vraag of zij arbeidsongeschikt was wegens ziekte te beoordelen zal dan ook worden verworpen.

Is het sturen van een onjuist bericht reden tot ontslag?

De vraag is of het sturen van een dergelijk onjuist bericht, in de gegeven omstandigheden waarbij de werknemer door haar familie als vermist was opgegeven, een dringende reden oplevert voor een ontslag op staande voet. De kantonrechter vindt van wel. Anders zou het zijn als die valse mededeling haar als gevolg van haar psychische toestand niet kan worden aangerekend. Maar er is geen enkele aanwijzing te vinden dat de psychische toestand van haar zo ernstig was dat de handelwijze  haar niet kan worden aangerekend.

Nu het valselijk verzonden bericht naar voorlopig oordeel een geldige dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet, behoeven de overige ontslaggronden geen bespreking meer.

Rechtbank Overijssel
2764205 EJ EXPL 14-1266

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIP
Alle feiten op een rij over ontslag op staande voet: lees het op PWdegids.nl/Vakbase
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OPLEIDING – Ontslag, als het moet doe het goed
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reageer op dit artikel