nieuws

Inspectie deelt meer boetes uit voor uitbuiting

Personeelsmanagement

Inspectie deelt meer boetes uit voor uitbuiting

De Inspectie SZW legde vorig jaar meer boetes op aan werkgevers die het niet zo nauw namen met de regels. Vooral op het gebied van ‘eerlijk werken’ steeg het aantal boetes.

Op het gebied van ‘eerlijk werken’ steeg dit aantal in 2013 met 14 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook wat betreft gezond en veilig werken strafte de inspectie meer werkgevers met een geldsom. Zo meldt het jaarverslag 2013 van de Inspectie SWZ. De inspectiedienst richtte zich vorig jaar op de misstanden van notoire overtreders en had daarbij vooral aandacht voor mensen die niet de kennis of positie hebben om zelf voor hun arbeidsomstandigheden en -voorwaarden op te komen, mensen die ongeschoold werk doen of laagopgeleid zijn.

Mimimumloon

Binnen het domein ‘Eerlijk werken’ houdt de Inspectie SZW toezicht op de naleving van drie wetten: de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

De Inspectie heeft in dit kader in 2013 4.930 inspecties uitgevoerd. Daarbij heeft zij 7.362 werkgevers gecontroleerd. Het aantal werkgevers dat een boete kreeg is door de gerichte controle acties gestegen tot ruim 24%. Dit is een stijging van ruim 14% ten opzichte van 2012.

In 2013 ontving de Inspectie 860 meldingen van mogelijke onderbetaling. In 20% van de meldingen constateerde zij een overtreding. In totaal stelde de Inspectie in 2013 bij 582 werknemers vast dat zij minder verdienden dan het minimumloon. Dat is een stijging van circa 60% ten opzichte van 2012. Begin 2013 arresteerde de inspectie de directeur van een Limburgse champignonkwekerij, hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan arbeidsuitbuiting van werkneemsters uit Polen. Ze zouden zijn onderbetaald, heel lange werkdagen hebben moeten maken en vrijwel geen vrije tijd hebben gekregen.

In 2013 heeft de Inspectie 67 opsporingsonderzoeken afgerond (in 2012 waren dat er 61). Daarbij lag de nadruk op de opsporing van arbeidsuitbuiting, georganiseerde vormen van uitkeringsfraude, illegale arbeid en georganiseerde fraude als het gaat om arbeidsomstandigheden. Daarnaast heeft de Inspectie zich op verzoek van het ministerie van VWS ingezet op de bestrijding van fraude met persoonsgebonden budgetten.

Een trend binnen het domein ‘Eerlijk werken’ is dat zaken complexer worden door internationale constructies, het feit dat ondernemers sneller een nieuw bedrijf starten en wettelijke beperkingen in de handhavinginstrumenten. Onderzoeken nemen daarom meer tijd in beslag en vragen om een nauwe samenwerking met andere diensten.

TIP: Welke maatregelen kan de Inspectie SZW nemen? Lees meer op PW De Gids Vakbase

Arbeidsongevallen

Ook in het domein ‘Gezond en veilig werken’ legt de Inspectie SZW de nadruk op de sectoren waar de risico’s het grootst zijn. In 2013 heeft de Inspectie 14.865 inspecties  uitgevoerd. Dat de Inspectie zich daarbij met succes richt op de bedrijven waar de risico’s zich voordoen, blijkt uit het feit dat het handhavingpercentage bij de meeste geïnspecteerde sectoren in 2013 hoger lag dan in 2012. Bijvoorbeeld bij de grond-, weg- en waterbouwinspecties was het handhavingpercentage 63% in 2012 en 70% in 2013.

De Inspectie heeft in het verslagjaar 2.086 onderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van arbeidsongevallen, een lichte stijging in vergelijking met 2012 (2.026 uitgevoerde ongevalonderzoeken). Uit onderzoek blijkt dat een op de tien mensen die wordt getroffen door een bedrijfsongeval na een half jaar nog steeds ziek is en een deel daarvan kan nooit meer in de oude functie aan het werk.

De Inspectie maakt zich zorgen over de risico’s voor gezond en veilig werken. Dit omdat de naleving van de arbozorgverplichtingen bij bedrijven al een aantal jaar op rij te wensen overlaat. De Inspectie stelt dit in haar jaarverslag over 2013 expliciet aan de orde. De Inspectie stelt daarbij vast dat het gedrag van zowel managers als medewerkers tekortschiet. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet dragen van voorgeschreven beschermingsmiddelen en om het achterwege late van veiligheidsvoorzieningen. De inspectie vraagt hiervoor nadrukkelijk aandacht.

Vaak doen de grootste risico’s zich voor bij complexe sectoren waarbij veel bedrijven en werk¬nemers betrokken zijn. Het gaat dan onder andere om de bouw, de metaalsector en de asbest¬sector. In al deze sectoren constateerde de Inspectie SZW in 2013 veel over¬tredingen. De naleving van regels is in de genoemde sectoren onvoldoende tot slecht te noemen. Dit levert gevaren op voor werknemers. Zo komen in de bouw nog steeds veel ongevallen voor: een kwart van de onderzochte ongevallen is een ongeval in de bouwnijverheid.

Reageer op dit artikel