nieuws

Dalende werkdruk, maar toenemende agressie in zorg

Personeelsmanagement

Dalende werkdruk, maar toenemende agressie in zorg

Werkgevers in de zorg pakken de werkdruk voor hun personeel steeds beter aan, maar de maatregelen tegen agressie laten ze liggen.

Daarom blijft het voor zorginstellingen noodzaak om de psychosociale arbeidsbelasting (psa) van het personeel in de gaten te houden. Zo blijkt uit inspectierondes van de Inspectie SZW in de periode april 2013 tot februari 2014. In totaal bezocht de Inspectie 1264 locaties van 306 zorginstellingen in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg.

Onder psa wordt verstaan werkdruk, onregelmatige werktijden, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie die leiden tot stress in het werk. Werkgevers zijn verplicht om werknemers hiervoor te beschermen. In de sector zorg en welzijn veroorzaakt psa 50 procent van het arbeidsgerelateerde verzuim. Stress op de werkvloer is het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher kondigde in mei aan daarom de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress meer bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Werkdruk

De Inspectie ziet dat de aanpak van de werkdruk binnen de zorg is verbeterd. Had 20 procent van de bezochte instellingen in 2012 voldoende maatregelen getroffen om werkdruk te voorkomen, bij de laatste inspectie is dit aantal ruim de helft van de instellingen. De jeugdzorg laat de grootste vooruitgang zien van 14 procent naar 60 procent. Wel ziet de Inspectie dat bij instellingen die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie het beeld slechter is.

Lees ook: Zo herkent HR psychosociale werkstress

Aandacht voor agressie

Werden in 2012 bij 40 procent van de instellingen overtredingen geconstateerd op het terrein van agressie, nu is dit gestegen tot 60 procent. De Inspectie ziet hiervoor verschillende oorzaken. Zo vindt er een verschuiving plaats van de intramurale zorg naar extramurale zorg, en neemt de zorgzwaarte voor de werknemer toe. De werknemer kan daardoor vaker te maken krijgen met agressie. De risico-inventarisatie, procedures en maatregelen zijn daar veelal nog niet op aangepast. Uit cijfers van het CBS uit 2012 bleek dat 48 procent van de werknemers in de zorgsector te maken met agressie op het werk, voor alle werknemers samen in Nederland is dit 33 procent.
Daarnaast ziet de Inspectie dat voor een deel van de zorgtaken lager gekwalificeerd of tijdelijk personeel wordt ingezet, met over het algemeen minder ervaring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met psychische problemen of het gebruik van hulpmiddelen. Volgens de Inspectie is het voor werkgevers in de zorg een belangrijk aandachtspunt om meer aan voorlichting en training te doen.

 TIP: Werkdruk aanpakken? Kom naar de training Werkdruk de Baas op 30 oktober.

Reageer op dit artikel