nieuws

Burn-out van het werk?

Personeelsmanagement

Burn-out van het werk?

Het aantonen van een causaal verband tussen burn-out en werkzaamheden blijft moeilijk. Hoe oordeelt de rechter?

Een manager bij een zorginstelling werkt aanvankelijk 27 uur per week, later gaat hij op zijn verzoek 36 uur werken. Hij geeft aan dat hij meer uren nodig heeft dan aanvankelijk overeengekomen. In een uitvoerige brief aan de raad van bestuur en de manager Vastgoed en bedrijfsvoering constateert hij dat de bezetting in de organisatie zowel kwantitatief als kwalitatief slecht bemeten is. Enkele maanden later meldt hij zich ziek met klachten van overspannenheid.

De manager vindt dat hij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden en dat de werkgever daarvoor aansprakelijk is. Vele malen heeft hij de manager Vastgoed en bedrijfsvoering verzocht de formatie uit te breiden en te versterken. Zijn verzoeken werden stelselmatig genegeerd. Hij heeft ook duidelijk aangegeven dat hij het werk niet meer aankon; hij maakte lange dagen en werkte ’s avonds en in het weekend over. Uiteindelijk raakte hij burn-out en kreeg ook nog ernstige hartklachten.

Causaal verband

De zorginstelling heeft volgens hem erkend dat er een causaal verband bestaat tussen het werk en schade door in een brief aan hem te schrijven ‘uw arbeidsongeschiktheid is duidelijk werkgerelateerd’. Tevens vindt hij dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen en dat er met hem geen enkel functioneringsgesprek is gevoerd. De rechter oordeelt echter dat op grond van de brief van de zorginstelling niet geconcludeerd kan worden dat zijn gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door het werk.

De meest dringende vraag is volgens de kantonrechter of er voldoende grond bestaat voor het vermoeden dat de chronische overbelasting waarover de manager klaagt de burn-out en/of hartklachten hebben veroorzaakt. Of is dat verband te onzeker of te onbepaald?

Tip! Lees ook ‘Geen causaal verband tussen burn-out en werk’ op PW De Gids Vakbase.

Doktersrapporten

Voor de hartklachten geldt dat op basis van de doktersrapporten aannemelijk is dat de manager hiervoor aanleg had. In de familie komen dergelijke klachten ook voor. Voor de burn-out klachten geldt hetzelfde; ook deze klachten kunnen zijn ontwikkeld door andere, gelijktijdig optredende oorzaken naast zijn als overbelastend ervaren werkzaamheden. Het is bovendien opmerkelijk dat hij in zijn brief aan de raad van bestuur nergens expliciet zijn eigen arbeidssituatie aan de kaak stelt. Dat had wel voor de hand gelegen wanneer hij al geruime tijd leed onder overbelasting

De kantonrechter vindt dat er sprake is van langzaam intredende gezondheidsklachten waarvan de ontstaansoorzaak niet met nauwkeurigheid en precisie kan worden vastgesteld. Daarom past terughoudendheid en stelt hij de werknemer in het ongelijk.

Wanneer is de werkgever wel aansprakelijk?

Wanneer een werknemer burn-out raakt en de werkgever daarvoor aansprakelijk stelt, moet blijken dat de werkgever heeft nagelaten maatregelen te treffen of aanwijzingen te verstrekken die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Een hoge werkdruk is inherent aan een bepaald functieniveau. Het zwaarder belasten van een werknemer met een hogere functie betekent niet per definitie dat een werkgever niet voldoet aan de zorgplicht. Maar wanneer een werknemer structureel veel uren overwerkt, zo blijkt onder meer uit uitspraken van het Hof in Den Bosch in 2009 (Burn-out als gevolg van overbelasting) en 2010 (Burn-out van werknemer), oordeelt de rechter dat de werkgever wel degelijk aansprakelijk is. Dit omdat de risico’s van een min of meer permanente werkdruk niet geheel bij een werknemer neergelegd kunnen worden. De werkgever heeft als zorgplicht de werkdruk te bewaken, dat wil zeggen dat de werkzaamheden in beginsel in de uren dat iemand in dienst is kunnen worden uitgevoerd.

Lees ook: Burn-out: wanneer is het uw schuld?

Rechtbank Noord-Holland
30 december 2o14
ECLI:NL:RBNHO:2014:12431

 

Reageer op dit artikel