nieuws

Deze wetten veranderen voor HR in 2014

Arbeidsrecht

Deze wetten veranderen voor HR in 2014

Veranderingen in de wet hebben directe gevolgen voor HR en de loonadministratie. Hier de belangrijkste op een rij.

Veranderingen in de wet hebben directe gevolgen voor HR en de loonadministratie.
Een overzicht van de belangrijkste veranderingen voor 2014.

– Terugvorderen bonussen wordt mogelijk

Buitensporige bonussen kunnen vanaf 1 januari 2014 worden aangepast of teruggevorderd. De maatregel geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. De regeling geldt voor bestuurders van alle NV’s en van alle financiële ondernemingen.
Verder moeten beursgenoteerde NV’s bij een openbaar bod, een besluit dat het karakter van de vennootschap ingrijpend wijzigt of bij een juridische fusie of splitsing de koerswinst die een bestuurder heeft behaald, verrekenen met de beloning die hij nog tegoed heeft.

– Crisisheffing verlengd

De pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) wordt een een jaar verlengd. Staat er dit jaar iemand op de loonlijst die meer dan 150 duizend euro verdient? Dan moet u in 2014 16 procent belasting betalen over het bedrag boven de 150 duizend euro. Dit komt dus nog naast de loonheffingen die zijn ingehouden op het loon van de grootverdiener. De regeling is inhoudelijk niet veranderd.

– Stamrechtvrijstelling vervalt

De stamrechtvrijstelling is vervallen. De stamrechtaanspraken kunnen per 1 januari 2014 ook ineens worden uitgekeerd of in een andere vorm dan periodieke uitkeringen. Daarnaast mogen in 2014 deze stamrechten in de volgende twee situaties volledig in één keer uitgekeerd worden:

  • De uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon (bijvoorbeeld een ontslaguitkering) is vóór 15 november 2013 overgemaakt naar de rekening van de stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar.
  • De werkgever treedt zelf op als verzekeraar van het stamrecht. Ook heeft de werkgever zich verplicht vóór 15 november 2013 het stamrecht te verzekeren.

Meer informatie over het vervallen van de stamrechtvrijstelling vindt u op www.belastingdienstpensioensite.nl.

– Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet

Werkgevers worden financieel meer verantwoordelijk voor de re-integratie van tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan. Ze moeten ook een gedifferentieerde premie WGA gaan betalen voor WGA-flex en ZW-flex. Nu betalen ze deze premie alleen voor werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast).

– Premiekorting voor jongere werknemer

Werkgevers die tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer aannemen, krijgen een premiekorting als deze werknemer tussen de 18 en 27 jaar is en een WW- of bijstandsuitkering heeft. De werknemer moet minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week krijgen. Werkgevers krijgen dan een premiekorting van € 3.500 per jaar. Voor jongeren die u aanneemt vanaf 1 januari 2014, ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. U ontvangt de premiekorting maximaal 2 jaar. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

– Minimumloon gaat omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan omhoog naar:
€ 1.485,60 per maand;
€ 342,85 per week;
€ 68,57 per dag.

– AOW-leeftijd

Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en twee maanden.

– Aangifte loonheffingen

De belangrijkste veranderingen in de aangifte loonheffingen 2014 zijn:

  • het vervallen van code loonbelastingtabel 251
  • het niet gebruiken van code loonbelastingtabel 252
  • het vervallen van inkomenscodes (looncodes) 44, 51 en 53
  • het niet gebruiken van code B (zwangerschap of bevalling) bij loonvermindering
  • het vervallen van de rubriek ‘afdrachtvermindering onderwijs’
  • het vervallen van de rubriek ‘‘gedifferentieerde premie WGA’ vanwege de Modernisering Ziektewet
  • het toevoegen van de rubriek ‘gedifferentieerde premie Whk’ vanwege de Modernisering Ziektewet

Verder op de rol:

– Wijzigingen in de AOW

Het kabinet wil de AOW-leeftijd na 2015 sneller verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Tot en met 2015 geldt het schema aanvang AOW-uitkering op basis van de wet die sinds 1 januari 2013 geldt. Het kabinet wil de hoogte van de AOW aanpassen als een AOW’er samenwoont met één of meer volwassenen. De AOW-uitkering wordt waarschijnlijk per 2015 verlaagd naar 50 procent van het minimumloon. Samenwonende AOW-ers die beiden nog een eigen koop- of huurwoning hebben, krijgen in de toekomst 70 procent AOW.
Voor deze maatregelen wordt een wetsvoorstel ingediend. De Tweede en Eerste Kamer moeten vervolgens akkoord gaan.

– Participatiewet

Vanaf 2015 wordt de sociale werkvoorziening in het kader van de Participatiewet gesloten voor nieuwe werknemers en de Wajong staat dan alleen nog open voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken.

Bedrijfsleven moet mensen met arbeidsbeperking aan baan helpen

Per 1 januari 2015 moeten werkgevers extra banen garanderen voor mensen met een arbeidsbeperking. Al vanaf 2014 moeten 5.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen zijn. Worden de jaarlijkse aantallen niet gehaald? Dan komt er een wettelijke quotumregeling. Er komen 35 regionale werkbedrijven. Deze zorgen voor plaatsing van mensen bij uw bedrijf en begeleiding op de werkplek.

– Wijzigingen in de WW

Werklozen mogen nu in het eerste half jaar van hun werkloosheid zoeken naar werk op het eigen opleidings- en werkniveau. Na 1 jaar is alle arbeid passend. Straks wordt na een half jaar alle arbeid passend. Verder wordt de maximale duur van de WW-uitkering korter. Een WW-uitkering duurt nu maximaal 38 maanden; straks wordt dat 24 maanden.

– Wet normering topinkomen

Het kabinet-Rutte-Asscher is van plan de WNT-normen verder aan te scherpen. Het kabinet wil dat topinkomens in de (semi)publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat staat in de kamerbrief Topinkomensbeleid publieke en semipublieke sector. De strengere normen moeten gaan gelden voor alle medewerkers, dus niet alleen voor bestuurders.

– Werkkostenregeling

2014 zou het jaar zijn waarin de Werkkostenregeling voor iedereen verplicht zou zijn. Dat is echter niet het geval. In maart besloot de staatssecretaris de deadline uit te stellen tot 1 januari 2015. In 2014 kunt u dus nog het hele jaar gebruikmaken van de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Lees ook: Dit verandert er op de loonstrook in 2014

TIP! Volledig op de hoogte zijn van alle veranderingen op HR gebied? Bezoek de HR wetgeving actualiteitendag 20 maart 2014

Reageer op dit artikel