nieuws

Blijft concurrentiebeding gelden bij verlenging contract?

Arbeidsrecht

Blijft concurrentiebeding gelden bij verlenging contract?

Als een tijdelijk contract wordt verlengd, blijft het concurrentiebeding dan van kracht?

Een werknemers van een autodealer is in hoger beroep gegaan omdat hij bij de kantonrechter gehouden werd aan zijn concurrentiebeding. Wat is er aan de hand?
De kantonrechter had geoordeeld dat de omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geen afbreuk heeft gedaan aan de geldigheid van het door partijen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen concurrentiebeding. De werknemer stelt zich echter op het standpunt dat in een dergelijk geval het concurrentiebeding opnieuw (schriftelijk) dient te worden overeengekomen.

Omzetting naar onbepaalde tijd

Het Hof gaat mee met de kantonrechter. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden, zoals aard van de werkzaamheden, beloning etc. zijn daarbij gelijk gebleven.
Tegen deze voortzetting heeft de werknemer geen bezwaar aangetekend en hij is de overeengekomen werkzaamheden ook na de verlening van het contract blijven verrichten onder dezelfde voorwaarden. Naar vaste rechtspraak van dit hof, behoeft in een dergelijk geval een concurrentiebeding niet opnieuw te worden overeengekomen, terwijl evenmin een nieuwe schriftelijke vastlegging dient plaats te vinden. Er is immers geen sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst (de “oude” arbeidsovereenkomst loopt gewoon door), terwijl geen functiewijziging heeft plaatsgevonden waarbij sprake zou kunnen zijn van een zwaarder gaan drukken van het betreffende beding.

Voor de werknemer was wel verwarrend dat de zelfstandig adviseur personeel en organisatie van zijn werkgever hem net voor opzegging van zijn contract had gesuggereerd dat het concurrentiebeding mogelijk niet meer zou gelden. De werkgever verwijst voor vragen over arbeidsvoorwaarden wel naar de adviseur, maar volgens het hof is nergens gebleken dat hij ook het personeelsbeleid voerde.

Concurrentiebeding

De adviseur stelde slechts dat hij het een en ander heeft uitgezocht en dat hij op grond van zijn speurwerk tot de conclusie is gekomen dat het sterk te betwijfelen valt zo niet bestrijdbaar is dat een concurrentiebeding in de betreffende situatie aan de orde is. Een standpunt namens de werkgever viel daarin echter niet te lezen; het was kennelijk slechts een advies aan werknemer en werkgever.
Daarnaast was na deze informatie door de werkgever duidelijk gesteld dat hij wel was gehouden aan het concurrentiebeding. Dit laatste is volgens het Hof voldoende.

Lees ook: concurrentiebeding is achterhaald

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
ECLI:NL:GHSHE:2014:175

Reageer op dit artikel