nieuws

Wet werk en zekerheid krijgt voorrang van Eerste Kamer

Arbeidsrecht

Wet werk en zekerheid krijgt voorrang van Eerste Kamer

De Wet werk en zekerheid wordt vrijwel zeker voor 1 juli 2014 behandeld in de Eerste Kamer.

Dat valt op te maken uit het overleg dat de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gisteren had. Aan bod kwam onder andere de lijst met wetsvoorstellen die voortvloeien uit de Miljoenennota 2014 en die de regering voor 1 juli aanstaande in wil voeren.

De commissieleden vragen zich af of het lukt om alle gewenste wetsvoorstellen voor het zomerreces te behandelen. Ten aanzien van de SZW-voorstellen heeft de commissie gisteren besloten om in ieder geval voorrang te geven aan de volgende drie wetsvoorstellen: de Wet Werk en Zekerheid, de Invoeringswet Participatiewet en de Wet werk en bijstand. Dat betekent dat de kans groot is dat deze wetten nog voor het zomerreces op 1 juli 2014 plenair behandeld worden in de Eerste Kamer.

TIP: PRAKTIJKMIDDAG – In een middag alles weten over de nieuwe Wet werk en Zekerheid?
Kom naar de praktijkmiddag Wet werk en zekerheid – Betrouwbaar naar een nieuw Arbeidsrecht

Wet werk en zekerheid

Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid werd op 18 februari jongstleden met grote meerderheid aanvaard in de Tweede Kamer. Direct daarna is het naar de Eerste Kamer gezonden. De verantwoordelijke commissie, in dit geval de commissie SZW, bepaalt of het wetsvoorstel direct als hamerstuk op de agenda kan worden gezet van de voltallige plenaire vergadering van de Eerste Kamer, of dat er eerst nog een voorbereidend onderzoek moet plaats vinden.

In het geval van de Wet werk en zekerheid hebben de Eerste Kamerfracties van VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP gisteren schriftelijk hun commentaar op het voorstel geleverd en vragen gesteld. Zodra er meer bekend is over wat de verschillende partijen precies hebben ingebracht, zullen we dat uiteraard melden. De regering zal ook nog inhoudelijk reageren in een nota of memorie van antwoord.

Soms worden er meerdere van dergelijke schriftelijke rondes gehouden, maar in de regel wordt één ronde voldoende geacht. Na de schriftelijke voorbereiding wordt aan de Kamer meegedeeld dat het wetsvoorstel klaar is voor behandeling in de plenaire vergadering. Het wordt dan na enige tijd op de agenda gezet.

Wet werk en zekerheid kort samengevat

  • het wetsvoorstel stroomlijnt de regels voor ontslag. Bestaande ontslagroutes via het UWV  en de kantonrechter in stand, maar schrijft dwingend voor in welke gevallen welke ontslagroute moet worden gevolgd. Verder wordt de ontslagvergoeding omgevormd tot een transitievergoeding. Deze is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar nieuw werk te vergemakkelijken;
  • het wetsvoorstel verbetert de rechtspositie van flexwerkers door het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties te ontmoedigen en werkgevers te stimuleren om werknemers met een tijdelijk arbeidscontract sneller in vaste dienst te nemen de maximale duur van de WW wordt verkort. Dit moet ervoor zorgen dat werkloze werknemers eerder werk aanvaarden.

_________________________________________________________________________________________________________________________

BOEK: Wet werk en zekerheid – over het nieuwe arbeidsrecht
Dit boek geeft u inzicht in de belangrijkste veranderingen en wat dit voor uw praktijk betekent, met uitgebreide aandacht voor de overgangsregelingen.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Reageer op dit artikel