nieuws

AA’s raken deel controlebevoegdheid kwijt

Geen categorie

AA’s mogen in de toekomst geen OOB-controles uitvoeren. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat de fusie tussen NOvAA en NIVRA moet regelen. In de toelichting stelt het ministerie dat de functies van beide beroepsorganisaties steeds minder verschillen.

Minister De Jager erkent wel dat er in de praktijk verschillen zijn. De AA is vooral werkzaam in MKB-samenstelpraktijk en de RA is meer in het controlesegment actief. In de nieuwe beroepsorganisatie moeten de verschillende groepen – daarbij horen ook de accountants in business – gezamenlijk werken aan de kwaliteit van hun beroepsuitoefening. De nieuwe wet biedt daarvoor een kader.

De AA- en RA-rgeisters worden samengevoegd tot een register. Tevens wordt de titelstructuur herzien. Het verschil tussen AA’s en RA’s moet, zo stelt het wetsvoorstel, beter worden gemarkeerd. Uitsluitend RA’s krijgen in de toekomst nog de bevoegdheid tot het uitvoeren van OOB-controles. AA’s mogen dat niet! Zij mogen wel niet-OOB controles uitvoeren. De nieuwe wet regelt de bevoegdheid om de AA- of RA-titel te mogen gebruiken, daarin verandert niets met de huidige situatie. De wetgever kiest ervoor – eveneens geen nieuw uitgangspunt – om de werkzaamheden van de accountant op te delen in vier domeinen:

  1. Het verrichten van wettelijke controles door accountantsorganisaties en het verstrekken van accountantsverklaringen door externe accountants. Onder wettelijke controle wordt verstaan: een controle van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die verplicht is gesteld bij of krachtens de in de wettelijke bepalingen, genoemd in de bijlage bij de Wta.
  2. Het verrichten van overige controles en verstrekken van verklaringen waarvoor bij wettelijk voorschrift is vereist dat een RA of AA deze werkzaamheden verricht.
  3. De werkzaamheden gericht op de beoordeling van financiële verantwoordingen en vrijwillige controles.
  4. De andere (accountants)werkzaamheden, zoals het samenstellen van financiële verantwoordingen, due-dilligenceonderzoeken, mededelingen bij prospectussen gericht op emissies, forensische werkzaamheden en advieswerkzaamheden zoals waardebepalingen.

De domeinen 3 en 4 zijn niet-wettelijke taken. De NBA wordt – evenals nu NIVRA en NOvAA –  een PBO met regelgevende bevoegdheden.  De taken die nu toekomen aan NIVRA en NOvAA komen straks toe aan de nieuwe PBO.

(Bron: Accountancynieuws)

Reageer op dit artikel